Milli kültür nedir?

milli kültür nedirMedeniyet tarihiyle birlikte ortaya çıkan bir kavram olan kültür, bireyin ve toplumun günlük hayatını belirli bir düzene koymak için geliştirdiği tüm maddi ve manevi değerlerdir. Aslında kültür kavramı oldukça geniş bir anlama sahip olmakla birlikte farklı ülkelerin kültür tanımı da birbirinden değişik olabilmektedir. Bu bağlamda milli kültür olarak ifade edilen kavramın da birbirinden farklı tanımlamaları olabilmektedir. Ancak yine de genel olarak bir tanım yapmak gerekirse milli kültürün insan topluluklarına “millet” olma özelliği kazandıran tüm değerler ve tarih boyunca yaşanan olaylar olduğu söylenebilir. Toplumların geçmişinde yaşanan ve bir iz bırakarak toplumu oluşturan bireylerin yaşamının değişmesine sebep olan tüm olaylar, kullandıkları dil, sanat anlayışı, mimari alanında eserleri, hukuki düzenlemeleri, doğa ve uygulamalı bilimlerdeki çalışmaları, geliştirdikleri tekniklerle ürettikleri teknolojiler, felsefi görüşleri ve inançları milli kültürün en temel unsurlarıdır.

Milli kültür daha basit bir tanımla, milletler arasındaki tüm kültür farkları olarak da açıklanabilir. İnsan toplulukları arasındaki temel kültür farkları, bu toplulukların birbirinden ayrışarak “farklı milletler” olmasına sebep olur. Manevi değerden geçmişteki tüm maddi eserlere kadar toplumlar arasındaki farkların tamamı milli kültürü oluşturmakta, bu şekilde her iki topluluk da millet olmasına karşın ortaya iki farklı millet çıkmaktadır. Toplumların millet olarak “bir bütün” sayılmasının da yegane unsuru milli kültürdür. Zira milletlerin kendine has milli kültür değerlerinin olmaması halinde tek bir bütün olarak millet sayılmaları da mümkün değildir. Milli kültür değerlerini paylaşan farklı etnik kökenler de aynı millet içinde barınabilmekte, dolayısı ile milli kültür olarak tanımlanan unsurlar arasında toplumu oluşturan bireylerin etnik kökenlerinin de bir olması gibi bir şart yer almamaktadır.

Farklı etnik kökenlere sahip olmasına karşın aynı coğrafyada yaşayan ve yaşamak için de ortak bir isteği olan tüm insan toplulukları, ortak bir tarihi paylaşması yani ortak bir kültür mirasına sahip olması halinde millet olarak tanımlanmaktadır. Milletlerin ulusal kimlik kazanmasını sağlayan yegane faktör olan milli kültür kısa bir süre zarfında gelişen olaylarla veya toplumların sosyal yapılarının biranda değişmesiyle ortaya çıkmaz. Aksine milli kültür, arkasında yüzlerce yılın tarihi ve sosyolojik değişkenleri olan oldukça kompleks bir bütündür. Milli kültürün yapısı ve unsurları ile ilgili farklı görüşler bulunmasına karşın tartışmasız herkes tarafından kabul edilen görüş, toplumları gerçek anlamda millet yaparak bir bütünlük oluşmasını sağlayan en önemli unsurun milli kültür olduğudur.

Bir Cevap Yazın