Tesir nedir?

Beş duyu organı yardımıyla “algı eşiğine” giren ışık, ses ya da sıcaklık gibi kavramlardan; manyetik, ruhsal ve ilahi etkenlere kadar son derece geniş bir konuyu ilgilendiren tesir terimi daha çok nitelenen sıfata göre anlam yüklenen bir tabirdir. Tesir kavramının tam anlamının ne olduğuna dair yüzyıllar boyunca doğa, uygulamalı ve formal bilimlerle ilgilenen bilim insanlardan birçok farklı açıklama geldiğinden, kavramın gerçek anlamı ile ilgili tartışmalar bugün de sürmektedir. 20. yüzyılın başından itibaren insanoğlunun ufkunu açan Kuantum fiziğinin yorumlanması ile parçacıkların birbirleri ile etkisi ve “Birleşik Alan Teoremi” gibi konularla da ilişkilendirilen tesir, ruhun madde ile etkileşimi şeklinde de yorumlanmaktadır. Mistisizmden modern bilimlere farklı alanlarda kullanılan tesir kavramı, felsefi açıdan da sonra derece derin anlamlar yüklenebilecek bir terimdir.

Ökültizm, spiritüalizm, ezoterizm, parapsikoloji, Kuantum fiziği, materyalizm ve daha birçok farklı görüşte yeri olan tesir, etkileşimle alakalı bir kavramdır. Bu manada tesir kelimesi kullanıldığı yere göre ruhun maddeye tesiri olabileceği gibi, telepatik özelliklerle etki yaratma veya evrendeki tüm atomaltı parçacıkların birbiri ile etkileşim halinde olması manasında da kullanılabilir. Görüldüğü üzere birbirinden tamamen bağımsız felsefe alanlarından “inisiyasyon” uygulamaları ile yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan gizli bilimlere kadar çok geniş bir alanda kullanılan tesir kavramı, ruhçulukta da kendine farklı bir şekilde yer etmiştir. Maddelerin birbirleri üzerindeki etkilerini inceleyen ve materyalist bir felsefe benimseyen doğa bilimlerinde ısı tesiri, manyetik alan tesiri ya da doğrudan enerji tesiri gibi kavramlar söz konusuyken, aynı tesir kelimesi doğaüstü öğretilerde psişik güçlerin dünya yaşamı üzerindeki etkisi olarak da kullanılabilir.

Vicdani tesir, ilahi ya da ruhsal tesir gibi felsefenin belki de binlerce yıldır cevap aradığı ve günümüzde özellikle teolojiyi de ilgilendiren kavramlarla birlikte de kullanılan tesir tabiri, modern bilimlerin belki de en popüleri olan Kuantum fiziğinde de evrendeki tüm atomaltı parçacıkların birbiri ile etkileşim içinde olması üzerine geliştirilen kuramlarda da çok ama çok farklı bir bilimde kullanılmaktadır. Ruhçuluk ise insanın özünün yani ruhunun dünya yaşamındaki materyal bedenle iletişim kurmasını tarif etmek için terimi “ruhsal tesir” şeklinde kabul etmiştir. İnsan üzerindeki ruhsal tesir doğrudan kendi varlığından kaynaklanabileceği gibi diğer insanlar ve başka varlıkların da kişi üzerinde ruhsal bir tesir yaratabileceği düşünülmüştür.

İnsanoğlunun beş duyu organı vasıtasıyla deneyimleyebildiği etkileri tanımlarken de konuya dahil olan tesir kavramı, tam aksine başka bir ekolde duyu organları ile algılanamayan yani insanoğlu tarafından deneyimlenemeyen etkileri açıklarken de kullanılmaktadır. Doğa bilimlerinde ise güneş ışınlarının bitkiler üzerindeki etkilerinden bahsederken güneş tesiri şeklinde kullanılan terim, manyetik alana maruz kalan metallerin özelliklerinden bahsedilirken de konuya dahil olmaktadır.

Bir Cevap Yazın