Sermaye nedir?

sermayeSermaye; ekonomik döngüde kullanılmak üzere, işletmelerin kuruluşları aşamasında bulundurulan anaparaya verilen addır.  Bu anlamda sermaye iki türlüdür: sabit sermaye ve döner sermaye.

Sabit sermaye; kullanılma ile hemen yok olmayan, adı üstüne sabit kalan sermayedir. Örnek olarak demirbaş kapsamındaki makine ve teçhizat verilebilir.

Döner sermaye; kullanılma ile yok olan sermayedir. Para, stok gibi örnekler bu kapsamdadır.

Sermaye bir de kaynağına göre ayrıştırılmaktadır; yabancı sermaye ve özsermaye. Yabancı sermaye; şirket dışından bünyeye gelen sermayedir. Kredi benzeri kaynaklar örnek verilebilir. Özsermaye ise bizzat işletme sahibi tarafından kendi kaynakları ile bünyeye kazandırılan sermayedir.

Şirketlerin mali gücü açısından özsermaye önemli bir gösterge iken, yabancı sermaye de işletmenin kredibilitesi açısından anlamlı bir göstergedir. Zira, kredibilitesi olmayan ya da düşük olan işletmeler yabancı sermaye bulmakta zorlanacaklardır.

Sermaye kalemi, şirket bilançolarının pasifinde yer alır.  Türk Ticaret Kanunu’nda sermaye rakamları şirket türüne göre asgari bir miktar ile sınırlandırılmışlardır. Örneğin limited şirket kurabilmek için asgari sermaye rakamı 10 Bin TL, anonim şirket kurabilmek için ise 50 Bin TL olmak zorundadır. Böyle bir zorunluluk, ticari dünyanın istikrarı açısından önemlidir. Mali gücü olmayan şirket sayısının artması bir kazanım değil bir risktir. Bu nedenle de bir nebze de olsa bu riski yönetebilmek adına sermaye rakamına kanunlara müdahale ediliyor olması yararlı bir uygulamadır. Zira, batan şirket sayısının artması, başka önemli bir ekonomik zafiyet olmadığı halde bile kriz algısı yaratarak, gerçek bir krizin doğmasına sebebiyet verecek kritik bir durumdur. Tek başına sermaye gücü bu riskin yönetilmesinde yeterli olmasa da, etkili bir detay olduğu muhakkaktır.

Ekonomilerin gücü, bünyesindeki oyuncuların gücü ile doğru orantılıdır. Bu anlamda da en önemli oyuncu olan firmaların rollerini en etkili şekilde oynayabilmelerinin iki önemli gerekliliği vardır; güçlü mali yapılar ve başarılı idari yönetimler. Bu gerekliliklerin temini ticari hayatın isktikrarı üzerinde olumlu bir etki yapacaktır.

Bir Cevap Yazın