Sadist kişilerin özellikleri nelerdir?

sadistSadist olma başkalarına acı çektirerek, kendini zihnen doyuma ulaştıran kişileri tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. Sadistlik her tür saldırgan davranış ve dayatma, güdüsel sadistik eğilimlerin şekil değiştiren bir hali olarak ele alınır. Kişi karşısındakilere incitici bir yaklaşım sergilediğinde, bunu tek başına sadistlik olarak değerlendirmek çok yanlıştır. Çünkü başkalarına karşı yapılacak düşmanca davranışlar tepkisel olabileceği gibi, zarar görmekten ya da korkudan dolayı yapılmış olabilir. Burada üzerinde durulması gereken yapılan eylemin kötü niyetle gerçekleştirilmesi ve zarar verme isteğinin bilinçli ya da bilinç dışı bir doyum sağlayıp sağlamadığıdır. Sadist olma eğiliminde olan kişiler günlük yaşamında kusursuz bir köleye sahip olma eğilimine girerler. Köleyi kendi isteğine göre eğitmek ve belli bir kalıba sokma arzusunda olurlar. Efendi olan sadistik kişi köleyi eğitmek ve belli bir kalıbın içine sokma isteğinde olur. Bu tür ilişkiler çoğunlukla eşcinsel olan iki erkek arasında yaşanır.

Sadist kişiliklerin özellikleri nelerdir?

 • Sadistik kişi partnerlerinin ihtiyacını en alt düzeyde karşılar ve sadece kendisinin ona istediği şeyleri vereceğini işler. Partnerin yeterince bağımlı hale gelmesinden sonra, kendisini terk etmekle tehdit eder. Karşısındaki kişiye aşağılama yollarını kullanabilir. Partneriyle uyum sağlamasına rağmen, terk edilmekten korkar ya da sadistlik dürtüleriyle kendisini çaresiz hissedebilir.
 • Bu tür duyguları bazı hallerde başkalarının duygularıyla oynamak şeklinde yaşayabilirler. Karşısındakini cezbetme, hayal kırıklığı, itmek, çekmek, yerin dibine sokmak, kederlendirme gibi yaklaşımlar, sadistik özellikler taşır.
 • Bu kişiler partnerlerini sömürme eğilimine girebilirler. Bu duygular sadistik zevkin yanı sıra, sadece kişisel çıkar için olabilir. Kişi burada üstün olmanın hazzını yaşayacaktır. Elde ettiği  kazanç çoğu zaman hayalden öteye gitmez.
 • Bu duyguları taşıyan kişiler her zaman memnuniyetsiz olur. Yaşadıkları hoşnutsuzluklar için daima bir gerekçeleri vardır ve kişiler hak ettiklerini alamadıklarını düşünür. Bu sebeple devamlı olarak talepkar olur ve elde ettiklerinden dolayı şükran duymazlar. Bir şeyleri elde etmek istemeleri karşısındakilere zarar verme ve onlara haddini bildirme isteğinden doğar. Beklentilerinin içinde cinsellik, maddiyat, bağlılık, hoşgörü gibi konular olabilir.
 • Bu kişiler çoğu zaman alıcı olarak görüntü verse de, oldukça cömert bir yapıda olurlar. Bunu karşısındaki kişilere engel olmak ve keyiflerini kaçırmak için kullanırlar. Karşısındaki kişilerin yapılanlardan haz almasını ve mutlu olmasını hiç istemezler.
 • Sadist kişilerde başkalarını aşağılama ve kötüleme isteği vardır. Başkalarındaki zayıflıkları ve kusurları görür ve bunları ifşa etmeyi isterler. Onların hassas ve kırılgan olduğu konuları tahmin ederler. Bu sezgisel güçlerini yaşamda acımasızca ve aşağılayıcı şekilde kullanabilirler. Bunları sonuçta dürüstlükle bağdaştırmayı uygun görürler.
 • Sadistlik dürtüsü engellenmiş olan bir kişi, sömürülenin kendisi olduğuna inanır ve bundan dolayı küçük düştüğünü düşündüğünde cinnet geçirebilir. Günümüzde artmış olan kadın cinayetlerinin önemli sebeplerinden biri de budur.
 • Sadist duygular içindeki kişi yaşamdaki olumlu her şeyden nefret eder. Yaşamında kendini boşlukta hisseder. Bu duygular içindeyken yıkıcı bir ortam meydana gelir. Kendinin mutlu olmadığı ortamın, kimseyi mutlu etmesine tahammül edemezler. Kendi acılarını başkalarına aktarıp, sadece kendisinin acı çekmediğini düşünüp rahatlar. Elde edemediklerini kötüleme yolunu seçip, kendini yatıştırır. Onun gözünde her şey değersiz ve kusurlu olur. Bunu kendisini hassas olarak gördüğünden, doğru bir hareket olarak kabul ederler. Sürekli talepleri olsa bile, yerine getirilen taleplerle de tatmin olamaz.
 • Bu kişiler temel ahlaki değerleri çiğnerler, fakat gerçekte kendi içlerinde katı kuralları olan ahlaki bir standart geliştirirler. Ancak bunlara ulaşamadığı zaman, isteyerek ya da istemeyerek kötü olmaya karar verir. Bu yüzden gerçek kendisiyle, kendi yarattığı standartlar arasında bir uçurum oluşur. Bu nedenle kaybedecek bir şeyi olmadığını düşünür, yaşamında kötü ve acımasız olmaya karar verir.
 • Sadist kişiler intikam duygusuyla yaşamayı seçer. Yaşamış olduğu keder, üzüntü ve acıların sorumluluğunu başkalarının üzerine atmak ister. Yaşamını mahvettiğini düşündüğü kişilerin bunun bedelini ödemesi gerekliliğine inanır. Bu nedenle merhamet duyguları körelir. Başkasını mağlup etmeyi, kendi yenilgisini örtmek olarak algılar.
 • Bu kişilerin zafer ve kızgınlık duygularının dışındaki tüm duyguları baskılanmıştır. Sadist duygularda olan kişiler bu şekilde kendilerini daha canlı hisseder. Bu yaşamdan vazgeçmek, kişinin enerji kaynağının yok eder. Karşısındaki kişilere baskın olmadıkları zaman, haksızlığa uğrayacağını ve ezileceklerini düşünürler. Her yaptıkları kendilerini kullandırmamak için yaptıkları olarak algılanmaktadır. Bu duygu onlara kibirli bir güvenlik duygusu verir. Onu yıkabilecek ve incitebilecek başka bir şey yoktur. Bu duygunun yıkıldığı zamanda panik nöbetleri yaşanır.

Bir Cevap Yazın