İnsan kaynakları nedir?

insan-kaynaklariİnsan kaynakları kısaca; insanın çalıştığı tüm işyerlerinde, işletmenin gereksinim duyduğu insan kaynaklı iş gücünü karşılamak ve mevcut insan gücünü daha verimli şekilde kullanmak için fikir, proje ve uygulamalar geliştirmektedir. İnsanların çalıştığı tüm ticari işletmelerde var olması gereken bir birim olan insan kaynakları, işgücünün işletme için azami fayda sağlayacak şekilde kullanılması odaklı çalışmalar yürütür. İnsan kaynakları kavramını daha geniş bir ifadeyle açıklamak gerekirse; herhangi bir kurum ya da işletmenin mal veya hizmet üretmek için kullandığı insan temelli kaynakların maksimum verimle kullanılmasını, kurum ya da işletme bünyesinde görev yapan insanların örgütlenmesini, görev dağılımının belirlenmesini, projeler üretilmesini ve çalışanların ödüllendirilmesini sağlayan tüm çalışmalardır. Kurum ya da işletme bünyesinde çalışan insanların; bilgi, deneyim, yaratıcılık, beceri, zeka, karar alma ve öngörü gibi özelliklerinin ve yeteneklerinin doğru şekilde kullanılmasıyla ilgilenen insan kaynakları modern dünyada anlamı da çalışma alanı da oldukça genişlemiş bir kavram haline gelmiştir.

İnsan kaynakları işletme sahibi ile çalışanların ilişkilerini düzenlemeyi görev edindiği gibi, “potansiyel” çalışanlarla işveren ve işletme arasındaki ilişkilerin düzenlenmesiyle de ilgilenir. Bu sebeple işletme ve kurumların bünyesinde oluşturulan insan kaynakları birimleri, işe alım sürecini de denetler. İşletme için gelecekte azami düzeyde fayda sağlayarak, işletmenin ticari hedeflerine ulaşmasına maksimum düzeyde katkı sunabilecek personellerin işe alınması da insan kaynakları biriminin görevleri arasında yer almaktadır. İşe alım dışında insan kaynakları birimleri insan kaynaklı işgücünün planlanması ve işletme yahut kurum için azami fayda sağlayacak biçimde kullanılmasını sağlamaya çalışır. Ücretlendirme gibi işletme ve kurum bünyesinde çalışan insanlar için muazzam derecede önemli olan bir konuyla da ilgilenen insan kaynakları birimleri, çalışanların verimliliğini doğrudan etkileyen bu konuya hem işletme ve kurum hem de çalışanlar tarafından bakar. İnsan kaynakları birimleri çalışanların azami verimle çalışarak işletme ya da kuruma maksimum fayda sağlayacak bir ücret almasını sağlarken, işletme ve kurumun da bu faydayı asgari düzeyde harcama yaparak elde etmesi için çalışır.

Günümüzde insan kaynaklarının üstlendiği önemli görevler arasında sendikal ilişkilerin düzenlenmesi de ilk sıralarda yer alır hale gelmiştir. İşletme veya kurum bünyesinde çalışan kişilerin haklarının gözetilmesinden sorumlu olan insan kaynakları birimleri ayrıca kurumsal ve bireysel performans yönetimi gibi konularla da ilgilenmektedir. Bireysel manada tüm çalışanlarla ve çalışan adaylarıyla ilgilenen insan kaynakları biriminin görevlerinden bir diğeri de, çalışanların eğitim alarak niteliklerini geliştirmesini sağlamaktır. Bunun haricinde işletme ve kurumun tüm çalışanlarının kariyer yönetimi de yine insan kaynaklarının konusudur.

Bir Cevap Yazın