II. Kosova Savaşı nedir?

Varna Savaşı’ndan sonra Sultan II. Murat tahtı tekrar II. Mehmet’e bırakmıştır. Varna Savaşı ile yeniden Osmanlı Devleti egemenliğini tanımış olan Mora ve Sırbistan, II. Mehmet’in tahta geçmesiyle bu durumu fırsat bilerek tekrar Osmanlı egemenliğinden çıkmak istemişlerdir.
kk
Osmanlı İmparatorluğu ayrıca İskender Bey’in ayaklandırdığı Arnavutların isyanını bastırmak için uğraşıyordu. Bunların dışında Eflak ve Mora’da baş gösteren isyanlar olmuştur. Bu durum, Hristiyan Avrupa’da yeni bir Haçlı ordusu kurarak, Osmanlılar’ı Balkanlar’dan atabilme umudu doğurmuştur. Sultan II. Murat, Şehzade Mehmet’i de yanına alarak ilk önce Mora, sonra Arnavutluk üzerine yürümüş ve isyanlar bastırmıştır. II. Murat, bizzat İskender Bey’in merkezi olan Kroya (Akçahisar)’yı kuşattığı sırada Macar kumandanı Jan Hunyad’ın (Janos Hunyadi) sınırı geçmek üzere olduğunu, gerek Vidin sancak beyinden ve gerekse Sırp despotundan almış olduğu haberlerle öğrenmiş olduğundan dolayı muhasarayı acilen kaldırıp dönmüştü. Macar kumandan Jan Hunyad, Albert’in oğlu küçük Ladislas’a naip olmuş ve bütün işleri tamamen eline almıştı; Varna yenilgisinin bıraktığı izleri silmek istiyordu. Kumandan Jan Hunyad Macarların dışında Eflak, Polonya, Erdel’den ve Almanya’dan da birlikler toplamıştı.

Bu sırada da kendisine karşı toparlanan Haçlı ordusundan haberdar olan Sultan II. Murat, hemen Sofya’ya dönerek mevcut kuvvetlerini birleştirmiş. Hazırlanan yaklaşık 60.000 kişilik ordu Kosova’ya doğru hareket etmeye başlamıştır. Jan Hunyad, Macarlardan meydana getirilmiş olan yirmi beş bin kişilik kuvvetinin dışında Eflâk, Bohemya, Polonya’dan ve Almanlardan almış olduğu toplamı 90 bin kişilik bir ordu ile kendisiyle beraber olmayan Sırbistan’ı işgal ederek hareket etmiştir. Arnavutluk beyi İskender de Jan Hunyad, asker göndermeği vadetmiştir.

Sultan II. Murad, Jan Hunyad’ın, Tuna’yı geçmek üzere olduğunu öğrendikten sonra hızlı bir şekilde Arnavutluktan çıkarak Sofya’ya, gelmiş ve orduyu terhis etmeyerek tımarlı sipahilere memleketlerinden harçlık getirmek üzere harçlıkçılar atayıp Sofya’da beklemiştir. Macar kumandanı Jan Hunyad, Sırbistan’dan hareket ederek Osmanlı topraklarına girdikten sonra 1448 yılının Ekim ayı ortalarında Kosova’ya varmıştır. Onu müteakip yaklaşık seksen, yüz bin kişilik bir kuvvetle de Sultan II. Murat Kosova’ya varmıştır. Osmanlı ordusunda anlaşma gereği Karamanoğlu’nun gönderdiği yardımcı kuvvetler de bulunuyordu.

Muharebeden evvel Sultan II. Murad, Jan Hunyad’la bir anlaşma ile barış yapmak üzere bir elçi göndermişse de Jan Hunyad bu teklifi kabul etmemiş ve elçi geri dönmüştür. İki ordu karşılıklı olarak bir gün bir gece beklemişler, hücumdan önce top, tüfek ve oklarla bulundukları yerde muharebe yapmışlardır. Sultan II. Murat’la bu savaşta İshak Bey oğlu İsa, Paşa Yiğit oğlu Turahan, Mihaloğlu Hızır Beyler bulunuyorlardı. Varna Muharebesi’ndeki durumdan ibret alınarak ordunun gerisi ağırlıklarla doldurulup seyis ve uşak takımından olan kişiler silâhlandırılıp üzerlerine de Saruca Paşa’nın kardeşi Sinan Bey verilmiştir. Savaş 1448 Ekim ayının 17, 18, 19’uncu günü olmak üzere üç gün boyunca devam etmiştir. Muharebe Macar kumandanı Jan Hunyad’ın hücumuyla başlamış, ordu çavuşları yüksek sesle ve heyecana getirici sözlerle askeri tahrik edip ve cesaretlendirmeye çalışmıştır.

17 Ekim günü hafif silahlı askerler arasındaki muharebe eşit şartlar altında sürmüştür. Jan Hunyad, kuvvetlerine güvendiğinden dolayı Osmanlı ordusunun ikinci günü muharebeyi müteakip çekileceklerini düşünmüştür. Asıl hücum ikinci günü öğle vakti başlamış ve savaş o gün akşama kadar devam etmiş ise de iki taraftan hiç biri üstün gelmeyi başaramamıştır.

19 Ekim günü savaş, gün doğmasıyla birlikte başlamış, Osmanlı birlikleri merkeze girmiş olan düşman kuvvetlerini yandan ve geriden sarmaya başlamış, bu esnada Turahan Bey’in bulunduğu sağ cenah Osmanlı taarruzunun merkezini oluşturmuştur. Düşman çevrildiğini anladığından ümitsiz bir şekilde savaşa devam etmiştir. Daha sonra Eflak kuvvetlerinin Haçlı ordusundan ayrılmasıyla düşman büsbütün sarsılmış.

19 Ekim’de, Türklere meydan okuyan başkumandan Jan Hunyad gece kaçtığından dolayı savaş Osmanlı ordusunun galibiyetiyle sonuçlanmıştır. ; düşmandan pek azı kurtuldu; düşman zayiatı on yedi bin kadardı; bunların arasında Macar asilzadeleri de vardı. Hammer, üç gün süren bu müthiş muharebede Türk ordusunun zayiatı kırk bin olduğunu yazıyor ise de pek mübalağalı olduğu meydandadır; Halkondil ise bunu dört bin göstermektedir.

II. Kosova savaşının önemli sonuçları şunlardır:
1. Avrupalı Devletlerin Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı zaferi kazanma ümitleri bitmiştir.
2. Balkanlarda Türk egemenliği kesinleşmiştir.
3. Osmanlı Devleti İslam dünyasında büyük bir saygınlık kazanmıştır.
4. Bu sefer Haçlıların İstanbul’u kurtarmak için yaptıkları son haçlı seferi olmuştur.
5. Bizans Avrupa’dan yardım alma ümidi kaybetmiştir.
6. Avrupalılar savunmaya Türkler ise taarruza geçmişlerdir.

Bir Cevap Yazın