Belediye meclisi nedir? Görevleri nelerdir?

Belediyeni kara organı belediye meclisidir. Kanunda gösterilmiş olan usu ve esaslara göre seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Belediye meclisleri 1963 yılına kadar çoğunluk sistemine göre seçiliyordu. 1963 yılından itibaren belediye seçimlerinde nispi temsil sistemi uygulanmaktadır. Partiler almış oldukları oy oranına göre belediye meclislerinde üye bulundurma hakkı kazanmaktadırlar. 1984 yılında yapılmış olan yerel seçimlerde nispi seçim sistemi ile birlikte baraj sistemi de getirilmiştir. Yerel seçimler beş yılda bir yapılmaya başlanmıştır. Belediye meclislere seçilecek üye sayısının hesaplanmasında 1984 yılında yeni bir sistem getirilmiştir. aa
Yeni kamu yönetimi anlayışına göre, meclis çalışmalarında, katılımcılık, saydamlık, hesap verilebilirlik, hizmetten faydalananların ihtiyaçlarına odaklık, sivil toplum örgütlerinin tavsiyelerinden yararlanma ve halkın bilgi edinme hakkını kullanması düşüncelerini hayata geçirecek çağdaş bir sistem kurulması hedeflenmiştir.
Belediye meclisi seçim sonuçlarının ilanından sonra 5. Gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu ilk toplantıda üyeleri arasından gizli oy ile meclis birinci ve ikinci başkanını seçer. En az iki katip üyeyi ve ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı seçime kadar görevini yürütür. Başkanlık divanı seçimi 3 gün içinde tamamlanır.

Belediye meclisi her ayın ilk haftası daha önceden belirlenen gün toplanır. Belediye meclisi her yıl bir aylık tatil kararı alabilir. Belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Belediye Meclisinin görev ve yetkilerini şöyle özetleyebiliriz:
1- Stratejik plan, yatırım ve çalışma programları çerçevesinde personelin performans ölçütlerini görüşüp kabul etmek.
2- Kesin hesap ile bütçeyi kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile işlevsel sınıflandırmanın birinci seviyeleri arasında aktarma yapmak.
3- İmar planlarını görüşüp kara bağlamak, il çevre düzeni planını kabul etmek,
4- Belediyenin borçlanmasına kara vermek.
5- Her türlü taşınmaz mal alımına, satımına, değişimine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine ve tahsisli olan bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulması durumunda tahsisin kaldırılmasına, 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 30 yılı geçmemek koşulu ile bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine kara vermek
6- Kişilerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
7- Şartlı bağışları kabul etmek.
8- Resim, vergi ve harçlar haricinde kalan ve miktarı 5 bin t’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye kabul ve feragate karar vermek.
9- Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanunu’na ortaklıklar kurulmasına, veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayri menkul yatırım ortaklığı kurulmasına kara vermek.
10- Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının, yap-işlet ya da yap-işlet-devret yöntemiyle yapılmasına, belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
11- Belediye meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
12- Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadro çerçevesinde ihdas, iptal ve değiştirilmesine kara vermek.
13- Belediye tarafından çıkarılacak olan yönetmelikleri kabul etmek.
14- Meydan, sokak, cadde, tesis, park vb yerlere isim vermek, mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adları ile sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine kara vermek, beldeyi tanıtıcı flama, amblem ve benzerlerini kabul etmek.
15- Fahri hemşehrilik ve beratı vermek
16- Belediye başkanı ile encümenler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve kara bağlamak.
17- Mücavir alanlara belediye hizmetlerini götürülmesine kara vermek.

Bir Cevap Yazın