Yavuz Sultan Selim kardeşlerini neden idam ettirdi?

Yavuz Sultan Selim 27 Kasım 1512 tarihinde cumartesi günü at üzerinde bir divan yaptıktan sonra askerlerine bir geçit resmi yaptırmıştır. Daha sonra yeniçeri komutanlarından beş tanesi Bursa’ya giderek her biri padişahın orada tutuklu olan beş yeğeninden birini saraya getirmek üzere emir almıştır. İstanbul’a getirildikleri zaman beşi birden bir odaya kapatılarak sonraki gün idam edildiler. Cenazeleri Bursa’ya taşınarak, Yavuz Sultan Selim’in emri ile Sultan II. Murad’ın yanına konulmuşlardır.
y
Korkut şehzadelerin idam haberi üzerine Yavuz Sultan selim’in kendisi için de bu sonucu hazırlamış olmasından korkarak, sancak beylerini kandırmak ve yeniçerileri kendi safına çekmek üzere bütün çarelere başvurmuştur. O bunların yardımı ile kendisini tehdit etmekte olan fırtınayı savuşturabileceğini düşünüyordu. Fakat Yavuz Sultan Selim onun entrikalarını zamanında öğrenmiştir. Bir av bahanesi ile aniden Bursa’yı bıraktı. Beş gün sonra beraberinde 10 bin süvari olduğu halde Manisa önlerine kadar gelmişti.

Şehzade Korkut kaçmak için vakit bulmuştu. Sarayının arka kapısından kendisine bağlı Piyale ile çıkmıştır. İki kaçak yirmi gün bir mağarada saklanmışlardır. Nihayetinde gizlendikleri yerden çıkmaya mecbur olduklarından, kıyafet değiştirerek Teke’ye sığındılar. Oradan da Avrupa’ya geçmek için bir çare bulacaklarını sanıyorlardı. Ancak Sinan2ı bir tedbirsizlik onları ele vermiştir.

Bir kaya oyuğunda yeni bir sığınak aramak zorunda kaldıklarından bir Türkmeni kendilerine yiyecek getirmek için göndermiş bulunuyorlardı. Piyale, bu adama bunun için atını vermişti. Türkmen2in yeni hayvanın sırmalı eğeri arkadaşlarına şüpheli göründüğünden onu izleyerek kaçakların sığınaklarını bulmuşlardır. Sonra da gidip Teke Valisi Kasım Bey’e haber ulaştırdılar. Kasım işgüzarlık göstermeye hırslı olduğundan onları basarak esir etmiştir.

Yavuz Sultan Selim, Bursa2’a giderken bu yeni haberi öğrenmişti. Hemen esirleri getirmek üzere Karaçin oğlunu görevlendirmiştir. Şehre yaklaştıklarında Kapıcıbaşı görünüşte kardeşi adına Korkut’u selamlamak, fakat gerçekte onu yok etmek üzere göndermiştir. Geceleyin Sinan, Piyale’yi efendisinden ayırdı. Korkut’û uyandırarak padişahın kendisi hakkındaki ölüm kararını bildirmiştir. Korkut bir saatlik bir müsaade istemiştir. Bu zaman zarfında kardeşine sitemler taşıyan manzum bir mektup yazmıştır. Sonra da başını uğursuz ipe bırakıvermiştir.

Sonraki gün Korkut’un cenazesi kendisine arzedildiği vakit Sultan Selim, ağabeyinin mersiyesini okurken gerçek pişmanlık gözyaşları ile çok gözyaşı dökmüştür. Ayrıca 3 gün genel yas ilan etmiştir. Daha sonra da kardeşinin sığınağını haber vermiş ve hizmetlerine karşılık mükafat istemek üzere Bursa’ya gelmiş olan Türkmenlerin on beşini idam ettirmiştir. Piyale de Korkut’un türbedarlığı ile görevlendirilip ömrünün sonuna kadar efendisi için ağlamıştır.
Kış sona ermek üzere iken Şehzade Ahmed 20 bin süvari ile Amasya’dan hareket ederek Bursa2nın yolunu tutmuştur. Padişah yeniçeri ağasını üç gün içinde 10 bin yeniçeriden kurulu bir ordu getirmek üzere acele ile İstanbul’a yollamıştır. Ağa, belirtilen süre içinde Mudanya Körfezi’ne çıkmıştır.

O gün Sultan Selim, düşmanının karşısına çıktı. Şehzade Ahmed Uludağ’ın kenarından geçerek Bursa’ya giden yola hakim durumda bulunuyordu. Selim’in öncü kuvvetlerine kumandanlık eden İmrahor Mehmed Ağa ile Anadolu beylerbeyi, Ahmed’in yolunu kesmek istemişlerdir. Ancak başarılı olamamışlardır. Bir çok kayıp vererek geri çekilmişlerdir. Padişaha 8-10 bin kadar asker kalmıştır. Ahmed durumdan faydalanamadığı için Padişah güçlü bir ordu meydana getirmiştir. Padişah Aksu çayını geçmiştir. Yenişehir ovasında mevzi almışlardır.

Savaş başladıktan sonra Şehzade Ahmed’in kuvvetleri bozguna uğramış, Şehzade Ahmed esir düşmüştür. Şehzade Ahmed padişah tarafından idam ettirilmiştir.

Bir Cevap Yazın