Sosyal güvenlik kurumu kimdir?

  • Genel Kurul; Sosyal güvenlik genel kurulu, çalışma ve sosyal güvenlik bakanının görevlendireceği yetkili kişinin sosyal-güvenikbaşkanlığında, kamu kuruluşlarının temsilcileri, öğretim üyeleri, işçi veya işveren görevlileri, kurumdan aylık alan temsilcilerin karışımından oluşur. 3 yılda bir düzenli olarak toplanır.

Görevleri arasında, sosyal güvenlik politikaları ve uygulamaları hakkında görüş bildirip, önerilerde bulunmak, kurum bilançolarını ve bütçelerini, raporlarını, gelir gider dengelerinin faaliyetlerini değerlendirmek, önceki raporları temel alarak yeni dönem bütçe ve programlarını oluşturmak ve hedef belirlemek, yönetimdeki asıl ve yedek üyeleri seçmek vardır.

  • Yönetim Kurulu; Yönetim kurulu, sosyal güvenlik kurumunun karar organı olup, kurumun en yüksek yetki ve sorumluluğundadır.  Başkan, Başkan Yardımcısı, Maliye Bakanlığı, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, işçi ve işveren kamu görevlileri ve bağımsız çalışan temsilcilerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulunun Görevleri arasında; Kurumun bilanço ve bütçesini, gelir gider dengelerini ve tablolarını, kurumdaki birimler arası aktarmaları, ek veya ödenek tekliflerini neticelendirmek, finansman dengelerini üç aylık periodlarda ve yıllık dönemlerdeki gelişmeleri izlemek, gerekli olan tedbirleri almak ve neticelendirmek, genel kurula sunulması gereken hesaplara ilişkin raporları yetkili mercilere inceletmek, strateji geliştirme başkanlığı ve genel müdürlüklerin, sosyal güvenlik kurumlarının kurulması veya kapatılmasına karar vererek bakan onayına göndermek, kurumun yönetmeliklerini inceleyip karara bağlamak, kiralama sözleşmelerine karar vermek, ek ücret ve ikramiye ücretlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, uyuşmazlıklarda uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, kabule, sulhe veya kanun yollarına başvurulmasına karar vermek gibi işlemler vardır.

  •  Başkanlık; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Yönetim kurulunun emri altında ve tüm başkanlık icraatlarından ve faaliyetlerinden yönetime karşı sorumludur. Ana hizmet birimi, danışma birimi ve yardımcı hizmet birimi olarak, üç bölümden oluşmaktadır.

Başbakanlığın görevleri arasında;  Anayasanın ve Kanunların ışığında ve onlara uygun olarak, ulusal kalkınma planını, yıllık programları, bakanlar kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek, kurumun görev alanına giren tüm konularda görüş bildirmek ve uygulamak, başkanlık bütçesini hazırlamak, kurum faaliyetlerini denetlemek ve incelemek, yönetim kurulunun belirlediği kararların uygulanmasını sağlamak, kurumu adli ve idari makamlar karşısında ve diğer tüzel kişilikler önünde temsil etmek, denetlemek ve kendi görev alanına giren konuları yerine getirmek vardır.

  • Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu; Sosyal güvenlik politikaları ve uygulamaları konusunda görüş bildirir. Bakanın belirleyeceği gün ve belirleyeceği gündem dolayısıyla toplanır. Her yılda bir kez olarak, en geç mart ayı sonuna kadar toplantılar gerçekleştirilir.

 

Bir Cevap Yazın