Risk nedir?

riskRisk; gerçekleşmesi halinde olumsuz sonuçlara sebebiyet verecek olan bir olayın gerçekleşme olasılığıdır. Risk, kavramı her alanda vardır; ilgili olduğu alana göre farklı tekniklerle tahmin edilme çabaları söz konusudur. Sigortacılıkta risk kavramının içeriği farklı; bankacılıkta farklı, afet yönetiminde de farklıdır. Ortak yanları tanımda geçen”olasılık” kelimesidir.

Riskin ne olduğu, ne kadar olduğu gibi soruların cevaplarını bulmada matematik, istatistik gibi bilim dallarından yararlanmayı içeren yeni bir uzmanlık dalı, iş kolu doğmuştur. Bu uzmanlık dalının adı “risk yönetimi”dir.

Risk yönetimi; işletmelerin maruz kalabilecekleri risklerin belirlenmesi, tanımlanması ve bu risklere maruz kalma olasılığını minimize edecek yöntem ve tedbirlerin uygulanması fonksiyonuna verilen isimdir. Son dönemde özellikle bankacılık sektöründe risk yönetimi fonksiyonu büyük bir ciddiyetle ve detayla uygulanmakta, yerel otorite tarafından da yaptırımlar içeren mevzuat yayımlanmaktadır. Bu çalışmalar Basel II, Basel III isimleri ile tanınan uluslararası bazda mevzuatla uyumlu şekilde planlanmaktadır.

Sigortacılık sektörü de bankacılık sektörüne benzer şekilde Solvency II adı verilen uluslararası mevzuata uyumlu şekilde risk yönetimine dair bir uygulamayı bünyelerinde icra etmektedir.

Risk yönetimi riski yoketmek değildir. Riskin minimize edilmesi daha rasyonel bir hedeftir. Bu hedefe ulaşmanın yolu öncelikle neyle mücadele edildiğinin, yani risklerin ne olduğunun doğru ve detaylı şekilde belirlenmesi ile mümkündür. Ölçüm de risk yönetiminde önemli bir evredir. “Ölçemediğinizi yönetemezsiniz” ilkesi ile risk yöneticileri risklere maruz kalma olasılığını, risk gerçekleşirse oluşacak zararların büyüklüğünü ölçmeye yönelik oldukça ileri düzey tekniklerle hesaplamalar gerçekleştirirler. Ölçüm sonuçları gözönüne alınarak riskler önceliklendirilir ve bu doğrultuda aksiyon planları hazırlanarak, risklerin gerçekleşmesi halinde zararın hiç olmaması ya da minimim zararın oluşması amaçlanır.

Risk hayatın her aşamasında, faaliyet kollarının hepsinde vardır ve olacaktır. Risklerin olması değil, bilinmemesi ve tedbirlerin alınmaması sorundur.

Bir Cevap Yazın