Resim sanatı akımları nelerdir?

res resimSanat tarihi içindeki sanat akımlarının ortaya çıkmasında sosyal gelişimler, yöntemi şekilleri, bilimsel ilerlemeler gibi çok sayıda unsur etkili olmuştur. Bu akımların ortaya çıkışı, daha önceki akıma tepkidir. Bu sanat akımlarını birlikte inceleyelim;

Klasizm:  Bu akım rönesans geleneklerine uygun resim yapma anlayışına sahiptir. Ölçü, perspektif, kompozisyon, plan ile ışık gölge gibi kurallara bağlı kalınıp, genellikle realist olarak resim yapmaktır. Temellerini rönesans aristokrasisinden almaktadır. Bir anlamda aristokrasinin akımı olduğu söylenebilir. Bu akımın temsilcileri arasında ise;  Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti ile Rafaello bulunmaktadır.

Barok: Avrupa’da 17 yüzyılda başlayan bir akımdır. Rönesans akımından tamamen farklı, bir anlamda karşıt akımdır. Bu dönemde resimler duvara ve tuvale yapılmıştır. Bu akımın temsilcileri arasında ise; Caravaggio, Rubens, Rembrandt ile Valezquez bulunmaktadır.

Neo Klasizm:  Sanatta 18 yüzyılda giren bu akımla birlikte eski Yunan ile Roma tarzı yeniden canlandırılmıştır. Akım özellikle Barok sanatındaki aşırı süslemeciliği duyulan tepkiyle ortaya çıkmıştır. Akımda resimde ışığın etkilerinden uzak, derinlik ve perspektif aramayan, arka plana ağırlık verilen, keskin çizgilerden oluşan teknik özellikler bulunmaktadır. Bu akımın temsilcileri arasında ise; Jacques Louis David bulunmaktadır.

Realizm: İnsanlar 19 yüzyılın ikinci yarısından itibaren gerçekler dünyasına adım atmıştır. Sanatçılar bunlara bir tepki olarak gerçekçi yani realist çalışmalar yapmıştır. Tarlada çalışan kişiler, işçiler, kenar semtler resimlere konu olmuştur.

Empresyonizm: Sanatçılar bu akımda dış dünyaya ait olanları, ışığı, tepkileri, renkleri, hüzünleri ve anlık konuları resmeder. Işıkla resim yapma olarak tanımlanan bu akımın kaynağı güneştir. İşlenen konu ışık yansımalarında kaybolur. Ressamlar atölyelerden çıkarak güneş altında resimlerini yapmışlar. Bu akımın temsilcileri arasında ise; Claude Monet, Auguste Renoir, Vincent van Gogh, Toulouse Leatrec, Cezzanne, Sisley ve Camille Pissarro bulunmaktadır.

Puantaizm ( Yeni izlenimcilik ): Bu akım empresyonizme tepkidir. Önceki akımda ışık ön plana çıktığından, bir kısır döngü ortaya çıkmıştır. Konu, biçim ve düşünsel içerik burada önemini yitirmiştir. Işıkların altında her şey erimiştir. Bu akımda ise renkler ön plana çıkmıştır.

Post empresyonizm: Bu akımda sanatçılar doğayı kendi yaşam biçimleri, kendi konuları arasında anlatmıştır. Renklerle beraber konturlar da önem kazanmıştır. Bu akımın temsilcileri arasında ise; Cezanne, Van Gogh, Gauguin ve Tolouse Lautrec yer alır.

Fovizm: Empresyonizme tepkiden doğan akımlardan biridir. Kısa bir süre kalsa da, sonraki sanat akımlarına ilham kaynağı olmuştur. Burada renklerin işlevi konunun anlatılmasıdır. Saf boyalar kullanılmış, dışa vurumcu çizgileri bulunmaktadır. Doğa resmedilirken geleneksel mekâna karşı gelmişlerdir.

Kübizm: Bu akım 20 yüzyıl başlarında ortaya çıkmıştır. Nesneler parçalanmış, ayrıştırılmış ve yeniden düzenlenmiştir. Tek noktadan obje resmedilmemiş, çok noktadan geniş olarak resmedilmiştir. Kübizm akımı Pablo Picasso ve Georges Braque tarafından 1907 senesinde başlatılmış.

Sürrealizm (Gerçeküstücülük ): Avrupa’da 20 yüzyıl başlarında ortaya çıkan akımdır. Birinci Dünya Savaşının yıkımıyla, bu akımda bilinçdışı düşsel dünyaya yönelim olmuştur. Nesneler alışılmışın dışında betimlenmiştir. Doğal ortamlardan çıkarılarak, düşsel ortama da taşınmıştır. Uçan nesneler, gövdesinde çekmece taşıyan kişiler gibi konular resmedilmiştir.

Ekspresyonizm ( Dışavurumculuk): İzlenimciliğe tepki şeklinde doğan sanat akımıdır. Gerçekçi görüşün dışında, sanatçının kendi görüşü üzerinde durmuştur.  Vincent van Gogh’un resimle beraber duygularını da anlatması yüzünden bu hareketin öncüsü olarak kabul edilir.

Sembolizm: Sanatçılarda olan düşünce ve görüşlerin doğadan alınan sembollerle birlikte dışa vurulması şeklindeki akımdır. Bunun öncüleri arasında Paul Gaugin bulunmaktadır.

Dadaizm: Birinci Dünya Savaşının etkisiyle ortaya çıkmıştır. Sanatçıların amacı parçalayarak, ortaya aykırı şeyler yapmak ve tepkilerini ortaya koymaktır.

Fütürizm: Kübizmin yayılmaya başladığı sırada ortaya çıkan bir akımdır. Sanatçılar kübistlerden yararlanmış, bunun yanında yeni buluşlar yapmışlardır.

Bir Cevap Yazın