Orman mühendisliği bölümü nedir?

Orman Mühendisliği Bölümü genel olarak diğer mühendisliklerin gerisinde kalmış bir mühendislik gibi görünse de aslında son derece önemli olan bir mühendisliktir. Günümüz ve gelecekteki endüstri üstü toplumun orman ürünlerine olan ihtiyaçlarını karşılamak, sosyal hizmetleri yerine getirmek ve bunları sürekli kılabilecek bütün koşulları yaratmak için sürdürülen etkinliklerin planlanması, uygulanması ve denetimi işlerini yürütebilecek ve bunların yanı sıra ormanların korunması ve sürekliliğinin sağlanmasında büyük bir özveriyle çalışacak “Orman Mühendisleri” yetiştirmektedir.
ormanmühendislik
Orman Mühendisliği bölümü ayrıca, mesleki bilgilerini İngilizce ve bilgisayarla destekleyerek, yurt dışında bilhassa Avrupa, Amerika ve Kanada gibi ormancılık bakımından gelişmiş ülkelerde de yüksek lisans ve doktora yapma imkanı sunmaktadır.

Bölüm içinde Lisans ve Lisansüstü eğitim-öğretim yapılmaktadır. Lisans öğrenimi aşamasında 8 yarıyıllık bir öğrenim sonunda öğrenciye Orman Mühendisliği Lisans Diploması ile Orman Mühendisi ünvanı verilmektedir. Ayrıca öğrenciye mesleğini yakından tanıtmak için 2 aylık bir staj yaptırılmaktadır. İkinci sınıftan itibaren öğrenci, teorik derslerin yanında çevredeki ormanlık alanlarda yapılan uygulamalarla kontrollü bir şekilde eğitilmektedir.

Orman Mühendisliğinin Lisansüstü aşaması yüksek lisans ve doktora aşamalarını kapsamaktadır. Yüksek lisans aşamasında 4 yarıyıllık bir öğrenim sonunda öğrenciye Orman Mühendisliği Yüksek Lisans Diploması ile Orman Yüksek Mühendisi ünvanı verilmektedir. Doktora aşamasında yüksek lisans öğrenimini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerden branşında uzmanlaşmak isteyenler eğitilmektedir.

Orman mühendisi, orman alanlarının saptanması, ağaçlandırılması, korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi konularında hizmet yapan kişidir. Orman mühendislerinin faaliyet alanları şunlardır:
1. Ağaçlandırma, havza amenajmanı, erozyonla mücadele, sel ve çığ kontrolü, entegre havza ıslahı ve kırsal kalkınma plânlama, projelendirme ve uygulama çalışmalarını yürütmek,
2. Orman fidanlıkları kurmak, yönetmek, işletmek, orman fidanı ve bitkisi nakli, standardizasyonu ve sertifikalandırılması faaliyetlerini yapmak
3. Devlet ormanlarında, hazine arazilerinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm arazilerde, gerçek ve tüzel kişilere ait arazilerde ormanları doğal ve yapay olarak oluşturmak,
4. Mevcut olan ormanlar dahil olmak üzere, ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, bozuk ormanlarını imar etmek ve ıslahını yapmak,
5. Enerji ormanlarının tesis ve bakımını yapmak,
6. Orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum üretimi ile aşılama faaliyetlerini yapmak
7. Orman ağaç ve ağaççıklarına ait tohum ve ağaç ıslah faaliyetlerini yapmak,
8. Orman içi, kenarı ve orman üst sınırı meraların sınırlarının belirlenmesi, ıslahı, korunması, planlanması çalışmalarını yapmak,
9. Orman topraklarının analizi, etüdü, ıslahı ve bonitet belirlemesi, yetişme ortamı analizi, envanteri ve haritalar üzerinde işaretleme çalışmalarını yapmak,
10. Orman alanlarında av ve yaban hayvanlarının çoğaltılması, envanter çalışmaları ile orman ekosistemleriyle habitat bağlantısı olan yaban hayvanlarına dair avlak, koruma alanı ve rezerv alanı tefriki, planlaması, tesisi, yönetimi işlerini yapmak,
11. Orman içi su kaynaklarının geliştirilmesi, etüt, envanter, planlama ve projelendirme çalışmalarını yürütmek,
12. Milli parklar, orman içi dinlenme ve mesire yerleri ile orman içi rekreasyon alanlarının tespit edilmesi, tefrik, envanter ve düzenlenmesi, rekreasyon yönetimi ve işletmeciliği, uzun devreli gelişme plânı çalışmaları ile ağaç röleve planları yapmak,
13. Peyzaj planlarına uygun uygulamaları yapmak,
14. Orman kaynakları planlaması, orman sınırlaması, arazinin yorumlanması ve mülkiyet çalışmaları yapmak, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarını ormancılık amaçları doğrultusunda yorumlamak ve mevcut haritalar üzerine işlemek,
15. Orman yangınları ve zararlılarıyla mücadele, orman yolları ile orman yangın emniyet yolu ve şeritleri planlamasını, etüdünü, yapımını, bakımını ve kontrolü işlemlerini yürütmek,
16. Orman ekosistemleri, orman gen ve biyosfer rezervleri ile biyotop alanlarının kurulması, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait gen koruma alanlarının planlanması, kurulması ve yönetilmesi işlerini yapmak.
17. Kent ormancılığı çalışmaları, orman çevre düzenlemesi, orman alanlarında çevresel etki değerlendirmesi faaliyetlerini yapmak,
18. Orman ekosistemlerine ait flora ve faunayla ilgili bütün iş ve işlemleri yapmak,
Orman mühendisi olmak isteyenlerin üst düzeyde fen bilgisi yeteneğine, plan yapma ve uygulama gücüne sahip, biyolojiye ilgili, açık havada çalışmaktan hoşlanan, tenha yerlerde çalışmaktan sıkılmayan kimseler olmaları gerekmektedir.
Orman mühendisleri proje çalışmaları dışındaki görevlerini genel olarak açık havada yürütürler. Bunun için orman alanlarında oturmak zorunluluğu bazen olmaktadır. Orman mühendisleri ormanda, orman ağaçları ve orman hayvanları ile ilgili çalışmalarını yaparken orman muhafaza memurları ve teknisyenleriyle yakın işbirliği içinde bulunurlar.
İstanbul Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, K.T.Ü, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi orman mühendisliği bölümünün olduğu üniversitelerimizdr.

Bir Cevap Yazın