Kurumlar vergisine getirilen istisnalar nelerdir?

• İştirak Kazançları İstisnası; kurumların tam mükellefiyete tabi, başka bir kurumun sermayesine iştiraklerinden doğacak kazançları, kurumlar vergi-istisnasıvergisinden istisnadır.

• Yurtdışı İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası; kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunmaması kaydı ile A.Ş ve Ltd. niteliğindeki şirketlerin sermayesinde en az %10 oranında, iştirakten oluşan tam mükellef A.Ş. ise en az iki yıl boyunca, hesaplarında bulunan yurtdışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançları, kurumlar vergisinden istisnadır.

• Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlarda İstisna; kurumların rüçhan hakkı kuponlarının satışlarından elde ettikleri kazançlar ve hisse senetlerinin itibari değerlerinin çok üzerinden doğan satışları dolayısıyla, sağlanan kazançları ile emisyon primleri, kurumlar vergisinden istisnadır.

• Portföy İşletmeciliği İstisnası; Türkiye’de menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklarının portföy işletmeciliğinden doğmuş olan kazançları, borsalarda işlem gören altın ve yatırım fonları kazançları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve fonlarının kazançları, gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklıkları, emeklilik yatırım fonları ve ortaklıkları kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.

• TMSF’ye Tanınan İstisnalar; Banka borçları nedeniyle takibe alınmış kurumlar ve kefilleri veya ipotek verenlerin taşınmazları, iştirak hisseleri, kurucu senetleri, bu borçlara karşılık bankalara devrinden doğan hasılatın veya tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı, Bankaların da bu şekilde elde ettikleri kazançların %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisnadır.

• Kurumların Bağlı Yurt Dışı İşyerleri Ve Daimi Temsilcilikleri Aracılığıyla Elde Edilen Kazançların İstisnası; bu kazançların elde edildiği ülke vergi kanunları gereği%15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergi yükü taşıması; temsilciliklerin kazançlarının elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin belirli tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi; Ana faaliyet konusu, finansman temini, sigorta hizmetleri yabancı devlette, Türkiye’deki gibi vergiye tabi olması koşuluyla kurumlar vergisine tabidir.

• Yurtdışı İnşaat Ve Onarma İşlerinde İstisna; yurtdışında yapılan onarma, montaj ve teknik işlerinden sağlanan ve Türkiye’de hesaplarına aktarılan kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır.

• Gayrimenkul Ve İştirak Hisselerinin Satışından Doğan Kazançlarda İstisna; tam mükellef kurumların iştirak hisselerinin ve gayrimenkuller ile sahip oldukları kurucu senetler, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışındaki kazançların %75 lik kısmı kurumlar vergisinden istisnadır. Bu istisnadan yararlanmak için, bu değerli senetlerin ve hakların en az iki yıl kurumun aktifinde yer alması gerekir. Bu istisna satış döneminde uygulanır. İstisnadan yararlanılan kısım, satışı izleyen beşinci yılsonuna kadar pasifteki bir fon hesabında tutulmalıdır. Aksi halde vergi zıyaı oluşur.

• Okul Öncesi Eğitim İstisnası; okul öncesi eğitim, ilköğretim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerin işletilmesinden, ilgili bakanlığın görüşü alındıktan sonra maliye bakanlığının belirleyeceği esaslar çerçevesinde beş hesap dönemi boyunca elde edecekleri kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır.

• Risturn istisnası; risturn, kooperatiflerin üyelerine yıl içerisinde yapmış oldukları faaliyetler sonucu doğan gelir gider fazlasının yılsonunda, görülmüş iş temelinde göre paylaştırılması amacı ile geri verme ödemesidir.

Bir Cevap Yazın