İŞKUR nedir? Görevleri nelerdir?

1936 tarihli 3008 sayılı İş Kanunu ile ülkemizde kamu istihdam hizmetleri ile ilgili ilk yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenleme ile iş ve işçi bulmak için aracılık yapan özel büroların görevleri yasaklanmış ve iş ve işçi bulma kurumunu kısa bir zaman içinde kurmak amaçlanmıştır. Araya İkinci Dünya Savaşı girince planlar ertelenmiştir. 21 Ocak 1946 tarihinde 4837 sayılı Kanun ile kamu istihdam hizmetleri görevlerini yürütmek için İş ve İşçi Bulma Kurumu (İİBK) kuruldu. iş
1960’lı yıllarda Almanya başta olmak üzere sanayileşmiş ülkelerin artan iş gücü ihtiyaçlarını yabancı işçiler yoluyla da karşılamaları üzerine İİBK, yurt dışına işçi gönderme çalışmalar yapmıştır. 1973 Petrol Krizinden yurt dışına işçi gönderme faaliyetleri son bulmuştur. Bu 1980’li yıllarla başlamış olan küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve bilgi toplumu kamu istihdam kurumlarının önemli hale getirmiştir. İş ve İşçi Bulma Kurumunu bütün dünyada meydana gelen gelişmeleri izleyebilecek, çağdaş iş kurumlarının üstlendiği görevleri yerine getirebilecek ve aktif iş gücü programlarını uygulayabilecek bir yapıya kavuşturulmak istenmiştir. Bu sebep ile 4 Ekim 2000 tarih ve 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İş ve İşçi Bulma Kurumu kapatılarak yerine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kurulmuştur. Anayasa Mahkemesi İŞKUR’un kurulmasını sağlayan Kanun Hükmünde Kararname’yi iptal etmiş. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 25.06.2003 tarihinde kabul edilen ve 05.07.2003 tarih ve 25159 sayılı Resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4904 sayılı Türkiye iş Kurumu Kanunu ile Kurum yeniden kurulmuştur.

Türkiye İş Kurumunun görevlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
1- Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesine dair faaliyetlerine yardımcı olmak
2- Ülkenin işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek.
3- İş gücü piyasası verilerini, hem yerel hem de ulusal anlamda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, iş gücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik iş gücü ihtiyaç analizlerini yapmak ve yaptırmak.
4- İş ve meslek analizleri yapmak, yaptırmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek, verdirmek, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik iş gücü yetiştirme, mesleki eğitim ve iş gücü uyum programları geliştirmek ve uygulamak, istihdamdaki iş gücüne gerekli olan eğitim seminerleri düzenlemek.
5- İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek.
6- Gerektiği zaman Kurum faaliyet alanı ile ilgili ihalelere katılmak suretiyle, yurt içinde veya uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti görevini yerine getirmek.
7- Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların iş gücü, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin olarak almış oldukları kararları izlemek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin taraf olduğu Kurumun görev alanına giren ikili ve çok taraflı anlaşma, sözleşme ve tavsiye kararlarını uygulamak.
8- Diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Kuruma verilen görevleri yasalar çerçevesinde yerine getirmek.

4904 Sayılı kanun ile İŞKUR’un, görev alanı genişletilerek klasik iş ve işçi bulma hizmetleri ile birlikte , aktif ve pasif iş gücü politikalarını uygulayabilecek bir yapıya kavuşturulmuştur. Ayrıca bu yasa ile katılımcı ve sosyal diyaloga açık bir örgütlenme biçimi benimsenerek; ülkenin istihdam politikasının oluşturulmasına yardımcı olmak için, sosyal tarafların çoğunlukta olduğu, kamu ve üniversite temsilcilerinin de içerisinde yer aldığı bir Genel Kurul oluşturulmuştur. Kurumun, en yüksek yönetim, Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. İllerde ise İl İstihdam Kurulları oluşturulmuştur.

Bir Cevap Yazın