İnsan kaynakları yönetiminin işlevleri nelerdir?

İnsan kaynakları yönetimi ilkelerinin hayata geçirilmesi ancak insan kaynakları yönetimi işlevlerininbilinmesi ve uygulanması ile mümkündür. Ayrıca kurum amaçlarına uygun bir örgüt yapısı tesis etmenin çalışanlar üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır.

İnsan kaynakları yönetiminin 6 temem işlevi bulunmaktadır. Bu işlevler:
1) Planlama
İnsan kaynakları açısından planlama, örgütsel amaçlara ulaşılabilmesi için ihtiyaç olan insan gücünün tespit edilmesi anlamını taşımaktadır.İnsan kaynakları planlaması vasıtası ile hedeflere uygun bir şekilde personel ihtiyacı, sayısal ve niteliksel olarak belirlenmektedir.
İnsan gücü planlaması, verimlilik ve karlılığı etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Örgütün ihtiyaç duyduğu ve gelecekte ihtiyaç duyacağı personel sayısını ve niteliğini tahmin etme amacına yöneliktir. Örgütteki bütün birimlerin görevini yerine getirebilmesi insan kaynakları planlarının uygun biçimde yapılması ve planlara uygun hareket edilmesi ile mümkündür.

2) Kadrolama (sağlama, Seçme, Yerleştirme)
Personel seçme diğer önemli bir işlevdir. Bu aşamaın ilk adımı personel adayının kuruma gelip Kabul edilmesidir. Bunun için bizzat başvuru şartı aranmaktadır. Personel adayı ile bir ön görüşme yapılmaktadır. Bu görüşme süreci oldukça kısadır. Ön görüşmede amaç işe uygun olmayan adayları elemektir. Adayın öğrenim durumu işe uygun değilse, dış görünüş, konuşma vb sebeplerdne dolayı olumsuz izlenim edinilmiş ise bu aşamada aday direk elenir. Eğer aday kısmen ugyun bulunursa gerekli form doldurulur. Adayın nitelikleri değerlendirilir. Aday hakkında detaylşı bilgi elde edilir.

3) Değerleme
Örgüt ancak ve ancka personelinin performansı ölçüsünde iyi oalbilir. Kişinin performansının düşük olması kurumun hem finansal sonuçlarını hem de düzeiyni son derece olumsuz etkiler. Bireysel performans düşüklükleri grubun morali üzeirnde olumsuz etki yapar.
Personelin performansını iyileştirmek ve geliştirmek için ilk oalrak personeli iyi tanımak, potansiyelini araştırmak, başarılı personel ile başarısız personeli birbirinden ayırmak gerekmektedir. Çünkü eğer bir birey yeterince tanınmıyorsa , onun doğru bir şekilde yönlendirilmesi mümkün değildir. Performans değerlendirmesi kurumda çalışan kişileri sosyal bir birey olarak moral, duygu, fizik, tutum, ilgi, bilgi beceri ve yetenek gibi bütün yönleri ile tanımayı sağlayan önemli bir araçtır.
Etkili bir performans değerlendirme sisteminin temellerinin atılması için öncelikli olarak personelden neyin beklendiğinin iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle performasın değerlendirme sürecinin başlangıcıdır. Ve en temel aşaması performansın doğru planlanmasıdır. Bu aşamada kurumun misyonu, vizyonu, stratejik amaçları, hedefleri ve stratejileri belirlenir ve bütün personel açıkça iletilir. Böylece örgütün bütün bölümlerinin ve bütün personelinin aynı yönde, işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmaları mümkün hale gelmektedir. Ayrıca personelden ne istendiği ve ne beklendiği açık bir şekil tanımlanır, bu beklentilerinin örgütsel amaçlar ile yapacakları katkıyı anlamaları ve Kabul etmeleri sağlanmalıdır.

4) Ödüllendirme
Personel performansı ölçüsünde mutlaka ödüllendirilmelidir. Sürekli olarak motivasyonun üst düzeyde olması için belirli kriterle ve belirli aralıklarla ödüllendirmeye gidilmelidir.

5) Yetiştirme- geliştirme
Çalışanların yetenek ve başarılarını artırmaya yönelik eğitim ve geliştirme programlarını belirleme ve uygulama aşamasıdır. Çalışanların emniyet ve sağlıklarını en üst düzeyde tutacak fiziksel iş çevresini geliştirme çalışmalarına ağırlık verilir. İş hayatının özelliği ve üretim geliştirme programları, yönünden iş çevresini geliştirme faaliyetlerinden oluşmaktadır. Personel iş için sürekli bir gelişime tabi tutulur.

6) Endüstri ilişkileri
Çalışma yaşamında endüstriyel ilişkiler işçi ve işveren kesimlerinin karşılıklı istek ve ihtiyaçları neticesinde gündeme gelen bütün konuları kapsayan ilişkiler bütünüdür. İşçi, işveren ve devlet endüstriyel ilişkiler sisteminin taraflarını teşkil etmektedir.
Endüstriyel ilişkiler sistemi, örgütlerin ve çalışma hayatının yönetimine ilişkin kurallar bütünüdür.

6) Koruma
İnsan kaynaklarının son ilevi koruma işlevidir. Personelin bir güvence vasıtası ile her türlü olumsuzluklara karşı korunmasını ifade eder. Personel kendisini güvende hissettiği ölçüde verimli olabilmektedir.

Bir Cevap Yazın