Cumhurbaşkanının görevleri nelerdir?

Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla, Devletin ve toplumun birliğini ve bütünlüğünü temsil eder. Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Anayasasına saygıyı, kamu işlerinin kesintisiz ve düzenle yürütülmesini ve Devletin devamlılığını sağlar. Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi adına Cumhuriyet Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığını temsil eder. Cumhurbaşkanı, bu Anayasa ve yasalarla kendisine verilen diğer yetkileri kullanır ve görevlerini tarafsız olarak yerine getirir. Cumhurbaşkanı yurt dışında olduğu zaman meclis başkanı vekalet eder. Bundan dolayıdır ki meclis başkanlığı makamı da çok önemlidir.
cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmasından itibaren alışılagelmiş uygulamalarda farklılıklar görülmektedir. Cumhurbaşkanının çoğu zaman yetkilerini aştığı siyasiler ve hukukçular tarafından ifade edilmektedir. Özellikle 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimler öncesinde il il gezmesi ve muhalefet partileri çok sert bir dille eleştirmesi Türk toplumunun alışık olduğu bir durum değildi. Anayasamızın 104. Maddesinde cumhurbaşkanının görev ve yetkileri açıkça belirtilmiştir.

Anayasaya uyarak yaptığı görev ve sorumlulukları şunlardır;

A) Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görevleri:

 1. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak,
 2. Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak,
 3. Kanunları yayımlamak,
 4. Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek,
 5. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,
 6. Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak,
 7. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,

B) Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevleri:

 1. Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek
 2. Başbakanın teklifi üzerine Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
 3. Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna Başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu Başkanlığı altında toplantıya çağırmak,
 4. Yabancı Devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,
 5. Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak,
 6. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanlığını temsil etmek,
 7. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek,
 8. Genelkurmay Başkanını atamak,
 9. Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak,
 10. Milli Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek,
 11. Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,
 12. Kararnameleri imzalamak,
 13. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,
 14. Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak,
 15. Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak,
 16. Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek,
 17. Üniversite rektörlerini seçmek,

C) Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görevleri:

 1. Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Askeri Yargıtay Üyelerini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyelerini seçmek.

Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

Bir Cevap Yazın