Çevre mühendisliği nedir?

Çevre mühendisliği, doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun olabilecek çevre koşullarının yaratılması ile ilgili bir mühendislik alanıdır. Çevre mühendisliği diğer mühendislik alanlarından farklı olarak, doğanın kaynaklarını tüketmeyi değil, doğaya sahip olduklarını geri vermeye çalışan bir mühendislik alanıdır.
çççç
Çevre Mühendisliği, doğa, toplum, bilim ve teknolojinin kesiştiği bir noktada yükselen; yerel ve küresel anlamda insanları çevrenin, çevreyi de insanların olumsuz etkilerinden korumak, insan sağlığı ve refahı için çevre koşullarını olabildiğince iyileştirmek yönünde, temel bilimsel kavramları uygulamaya koyan dinamik bir mühendislik dalıdır. Günümüzde çevre sorunlarının hızla artması ve yoğunlaşmasından dolayı bu konuda çalışma olanaklarını çeşitlendirerek artırmıştır.

Çevre Mühendisliği Bölümü ilk olarak 1973 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) daha sonra 1975 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve aynı yıl içinde Ege Üniversitesi’ne bağlı İnşaat Fakültesi içinde bir bölüm olarak yer almıştır. 1982 yılında daha önce Ege Üniversitesi’ne bağlı bazı mühendislik bölümlerini de bünyesine alan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kurulmasıyla Çevre Mühendisliği Bölümü de Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Mühendislik Mimarlık Fakültesi içerisinde yer almıştır.

Çevre mühendisleri; çevre kirliliğinin önlenmesi için:
1. Çevre yönetim sistemleri ve planları,
2. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED),
3. İçme ve kullanma suyu, evsel ve endüstriyel atık sular ile yağmur suları,
4. Katı atıklar,
5. Zararlı ve tehlikeli atıklar,
6. Evsel ve endüstriyel atıklar,
7. Hava kirliliği,
8. Gürültü,
9. Toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirliliği

Konularında her türlü etüd, fizibilite, proje,araştırma, geliştirme ve planlama, danışmanlık ve eğitim, kontrollük, deneme işletmesi, muayene ve kabul, uygulama ve işletme yönetimi, keşif-şartname-ihale dosyası hazırlama ve düzenleme, hakediş ve kesin hesap, numune alma, deney, ölçüm, analiz ve modelleme hizmetlerini yürütürler.

Bu bölümde Çevre Ekonomisi, Termodinamik, Fizi, Çevre Mühendisliğine Giri, Akışkanlar Mekaniği, Kimy, Çevre Ekolojisi Hidrojeoloji, Teknik Resim, Çevre Kimyası, Jeoistatistik, Temel Bilişim Teknolojileri, Çevre Sorunlar, Statik ve Mukavemet, Diferansiyel Denklemler, Çevre Mikrobiyolojis, Ölçme Bilgis,İstatistik, Çevre Kirlilik Kontrolü, Malzeme Bilgisi, Temel Bilgisayar Bilimleri, Katı Atıklar, Hidrolik, Mühendislik Matematiği, Çevresel Etki Değerlendirme, Zemin Mekaniği,Bilgisayar Destekli Çizi, Çevre Hukuk, Hidroloji vb.gibi dersler verilmektedir.

1970‘li yıllardan itibaren artan çevre sorunlarına karşı bütün Dünya‘da yükselen çevreci hareketlere Ülkemiz de kayıtsız kalmamış ve bunun için bu alanda yasal düzenlemeler ve kurumsal yapılanmaların yanı sıra üniversitelerde çevre konusunda teknik eğitim verilmeye başlanmıştır. Üniversitelerin çevre mühendisliği bölümleri halen bu konuda lisans düzeyinde eğitim verilen tek bölümüdür. Çevre mühendisliğinin Ülkemizde ortaya çıkışı bu mesleğe duyulmakta olan gereksinimin yanında bazı ülkelerde halk sağlığı çalışmalarında mühendislik yaklaşımlarına duyulmuş olan ihtiyaçla ya da inşaat mühendisliğinin bir uzmanlık alanından ortaya çıkan belediye mühendisliği, sağlık mühendisliği ve 1960‘lı yıllarda çevre mühendisliği mesleklerinin ortaya çıkışı ve bu konuda üniversitelerde eğitim veriliyor olmasının da büyük etkisi olmuştur.

Çevre mühensiliği bölümleri ülkemizde bir çok üniversite bünyesinde kurulmuş olan mühendisliklerdendir. Şu üniversitler bünyesinde bu bölümler bulunmaktadır: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, • Anadolu Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, • Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Harran Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Tunceli Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi.

Çevre Mühendisliği Bölümü genel olarak; çevre problemleri ve gerekleri ile ilgili analiz, değerlendirme ve tasarım yapabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve onları geliştirebilen, çevre sistemlerini uygulayabilen, işletebilen ve yönetebilen, ulusal ve uluslararası seviyede sorumluluk alabilen, etkin iletişim kurabilen, ülke yararına ve gelişimine katkıda bulunabilecek, yaratıcı ve kendine güvenen, mesleki ve etik sorumluluk taşıyan ve kendini sürekli geliştiren çağdaş çevre mühendisleri yetiştirmektir. Ayrıca Çevre Mühendisliği Bölümü bilimsel ve uygulamalı araştırmalarla ulusal ve uluslararası seviyede çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilim ve teknolojiye katkı sağlamayı ve elde ettiği sonuçları paylaşmayı sağlayacak bir eğitim verir.

Bir Cevap Yazın