Biyomedikal mühendisliği nedir?

Mühendis, belli bir probleme çözüm bulmak veya bir ihtiyacı karşılamak üzere somut bir ürün (alet, cihaz, sistem veya süreç) yaratır. Bu ürünü sıfırdan tasarlar, meydana getirir, çalıştırır, davranışını farklı çalışma koşullarında inceler, bu ürünü iyileştirir ve geliştirir. Çözüm bulunması gereken sorunlar veya karşılanacak ihtiyaçlar karmaşıklaştıkça, mühendisliğin uğraş alanları o oranda genişler, derinleşir. Bu süreçte yeni mühendislik disiplinleri oluşmaktadır. Bu disiplinlerden biri de son elli yıldır giderek artan bir ivmeyle gelişme göstermiş olan Biyomedikal Mühendisliktir.
indir (2)
Biyomedikal Mühendisliğin uğraş alanı, genel olarak biyolojik sistemlerin, özel olarak da, üst seviyede organize olmuş, karmaşık bir sistem olan insan vücudunun bütün yapılarını, çalışma şekillerini ve etkileşimlerini anlamak ve işlevsel bozukluklarını tespit edip gidermek için gerekli olan araç, cihaz ve sistemlerin geliştirilmesidir.
Bu alanda biyomedikal mühendislerin uğraştığı konulara örnek olarak şunlar verilebilmektedir;
1- Teşhis için kullanılan EKG, MRI gibi bütün elektronik cihazların, tedavi amacıyla kullanılan koter, kateter gibi aletlerin, diyaliz makinesi gibi cihazların, cerrahi robotlar gibi sistemlerin, işitme cihazları gibi uzuv ve vücudumuzun organlarının işlevlerinin hassasiyet ve doğruluğunu artıran bütün aletlerin, kemik ve damar protezleri, kalp kapakları gibi uzuv ve organların işlevlerini geçici veya sürekli olarak devralan cihazların tasarımı ve üretimi;

2- Tasarlanıp üretilmiş olan ve performans testlerinden geçirilerek kullanıma hazırlanan cihaz, sistem ve süreçlerin kullanım alanlarında en yüksek performans ile hizmet verebilmesi için gerekli olan alet-insan arayüzlerinin geliştirilmesi;
3- Sağlık hizmeti kalitesinin ve veriminin arttırılması için çeşitli süreçlerin, yönetim ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi.

Biyomedikal cihaz ve sistemlerin performans testlerinin yapılmış olduğu platformları oluşturmak için çeşitli amacı ile sanal, mekanik ve biyolojik modellerin tasarımı, üretimi ve denenmesisayılabilir.

Biyomedikal mühendisliği bölümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler doğrudan iş yaşamına atılarak,
1- Hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında
2- Üniversitelerde akademisyen olarak
3- Tıp araştırma merkezlerinde
4- Tıbbi cihaz ve malzeme üreten, satan ve satış sonrası destek veren kuruluşlarda
5- İlaç sanayisinde
6- Sağlık kuruluşlarının bilgi-işlem birimlerinde

çalışabilecekleri gibi, isterlerse biyomedikal, biyomekanik, biyoinformatik, genetik mühendisliği, biyomalzeme, medikal fizik, doku mühendisliği gibi ilgili alanlarda lisansüstü öğrenime devam edebilecekler; yurtdışı anlaşmalı üniversitelerle yapılmış olan ortak programlara katılabileceklerdir.

Biyomedikal Mühendisliği tıp ve biyoloji gibi yaşamakta olan organizmalarla ilgilenen bilimlerle, mühendislik, matematik, fizik gibi fen alanındaki bilimlerden meydana gelen, disiplinlerarası bir çalışma alanıdır. Son zamanlarda, mühendislik ve tıbbi bilimler arasındaki mesafeyi ortadan kaldıran bu disiplinlerarası yaklaşım sayesinde mühendislik ve sağlık bilimleri uzmanlarından meydana gelen gruplar beraber araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir. Mühendislik ve tıp bilimlerinin beraberliği, gerek bilimde olsun ve sağlık sektöründe olsun büyük başarıyla uygulanmaktadır.

“Biyo”, sözcük anlamı olarak “yaşam” demek olduğundan dolayı Biyomühendislik yaşamın girdiği her alanda kendisini göstermektedir. Burada “yaşam”dan kasıt canlı varlıktır. Mühendislik araştırma yöntemleri, canlılığın mevcut olduğu her araştırma alanına, biyomedikal mühendisliği aracılığıyla kolaylıkla uygulanabilir.

Biyomedikal mühendisliği, yeni teknolojiler geliştirmek sureti ile insan sağlığına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Dinamik ve çok hızlı gelişme gösteren bir mühendislik dalıdır.

Günümüzde yetişmiş eleman ihtiyacının çok olduğu mesleklerden biri Biyomedikal Mühendisliğidir. Lisans eğitimini Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Makine, Kimya ve Malzeme mühendisliklerinden mezun olan öğrenciler, yüksek lisans eğitimlerine Biyomedikal Mühendisliği programlarında devam edebilirler.

Bir Cevap Yazın