AB hibe desteği nedir?

AB ile Türkiye yapılan Mali İşbirliği kapsamında yürütülmekte olan bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla çeşitli projelere destek sunulmaktadır. Bu çerçevede yapılacak değerlendirmede programların öncelik alanlarında belirlenecek koşulları sağlayan projelerden seçilecek başarılı olma ihtimali yüksek projeler hibeden yararlandırılmaktadır.
ab-bakanligi-ndan-hibe-destegi-5278607_5256_o
Hibe Programlarının hazırlık ve uygulamaları vardır. Bu aşamalar DPT koordinasyonu ve yönetiminde şekillenmektedir. Bu projelerin ihale aşaması ise Merkezi Finans ve İhale Birimi vasıtası ile yürütülmektedir.

Yerel yönetimler ile kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar Finanse edilmesi talep edilen faaliyetlerin ilgili bölgesel program kapsamındaki illerin sınırları içinde yürütülmesi koşuluyla, başvuruda bulunabilmektedirler. KOBİ olarak adlandırılan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin ise ancak doğrudan gelir artırıcı özelliğe sahip olmayan faaliyetlerine hibe verilmektedir.

Bu özelliğe sahip olan kurum ve kuruluşlar şunlardır;
• Sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm yerel kuruluşlar
• Sanayi, ziraat, ticaret, meslek oda ve kuruluşları, dernekler, vakıflar, sendikalar, kooperatifler
. Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),
• KOBİ’ler,
• Üniversiteler, ilgili araştırma enstitüleri ve çeşitli eğitim kurumlarıdır.

Hibe Başvuru Rehberinde eğer aksi belirtilmemiş ise kamu kurum ve kuruluşları bahsi geçen hibeden kesinlikle yararlanamamakta ancak projelerin hazırlanması ve uygulanmasına destek sunabilmektedirler. Bu amaçla ancak “iştirakçi” yani ortak olabilmektedirler.

AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülmekte olan bölgesel kalkınma programlarının amaçlarına ve bu hususta belirlenmiş olan öncelik alanlarına uygun olan ve her program için ayrı ayrı ve özel olarak hazırlanmış olan başvuru rehberlerinde belirtilen koşullara sahip projeler hibe desteği alabilmektedirler.
Tarım, imalat sanayi ve hizmetler sektörlerindeki KOBİ olarak adlandırılan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin ihtiyaçlarına cevap verecek ve programın uygulandığı bölgenin ekonomisinin güçlendirilmesine; gelir ve istihdam artırıcı, rekabet gücünün artırılmasına yönelik yenilikçi, projeler destek görmektedir.
Proje faaliyetlerine aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

• KOBİ’lerin yenileştirilmesi ve bu yönde geliştirilmesine yönelik yapılan danışmanlık ve eğitim faaliyetleri
• Teknoloji transferleri ile yenilik sağlama faaliyetleri
• İnsan kaynaklarını modernleştirme ve geliştirmeye yönelik faaliyetler
• Her çeşit Pazarlama girişimler ile fuar ve tanıtım faaliyetleri
• Tarımsal ürünlerin pazarlanması için yürütülecek olan faaliyetler
• Turizmde gelir getirici, marka yaratıcı yenilikçi girişimler
. Doğal çevrenin korunması için yapılan faaliyetler
• Her türlü çevre sorunlarının çözümlenmesine yönelik olarak yapılacak faaliyetleri ve çalışmalar
• Ormanların ve akarsu havzalarının ıslahı ve korunması faaliyetleri
• Bölgenin kültür ve turizmini geliştirmek ve modernleştirmek için yapılan restorasyon projeleri

Bu ve buna benzer daha bir çok faaliyet hibe desteği alabilmektedir.

Bir Cevap Yazın