Politeizm nedir?

Günümüzde dünya genelinde kabul gören bilim ve felsefe tabirlerinin neredeyse tamamı Avrupa kökenli olduğundan, politeizm tabiri de diğer pek çok terim gibi Eski Yunanca temelli bir kelimedir. Politeizmin etimolojisi incelendiğinde, Eski Yunanca poly yani “çok” ve “tanrı” manasına gelen theoi sözcüklerinden türediği görülür. Modern bilimin gelişim merkezi olan Avrupa’nın kendine ata olarak Yunan medeniyetini seçmesi ile birlikte bilim ve felsefedeki tabirlerin oldukça büyük bir bölümü de Eski Yunancadan seçilmiş ve politeizm kelimesi de bu şekilde ortaya çıkmıştır. Adından da anlaşılabileceği gibi politeizm, birçok çok tanrıya tapma manasına gelir. Antik dinlerin büyük bir bölümünde görülen politeizm etkisi, çok tanrılı inançların birçok farklı toplumda kabul gördüğünü ortaya koyar.

Bilinen insanlık tarihinin modern bilimin metodolojik natüralist bakış açısı ile incelenmesi ile ortaya, Antik Çağ medeniyetlerinin büyük bir bölümünün politeist bir dini yapıya sahip olduğu çıkar. Politeist inancın en ünlü örneklerinin görüldüğü Antik Yunan medeniyetinin mitolojik hikayelerinde yer alan tanrı ve tanrıçaların ünü, gerek yazılı gerekse de sözlü aktarımlar sayesinde günümüze dek ulaşmıştır. Kültürel etkileşimle tanrı ve tanrıçaların bir araya getirildiği mitolojik öyküler, politeist dinlerin benzer özelliklere sahip olmasına neden olmuştur. Çoğu insanın düşündüğünün aksine, politeizmin her şeyin üzerinde yer alan bir mutlak güce, ilahi takdire ve mutlak yaratıcıya olan inancı da içeren örnekleri de bulunur.

Çok tanrılı inanç sistemlerini tanımlamak için kullanılan politeizm tabiri, inanç sistemi içinde pek çok farklı tanrı olsa da tek bir yaratıcı gücün varlığını da kabul eden sistemlere sahip olabilir. Birçok Antik Çağ dininde onlarca tanrı olduğuna inanılsa da, bu politeist yapı içinde mutlak yaratıcı olan tek bir güce inanılmaktadır. Bu mutlak güç ister tanrıların yaratıcısı isterse de tanrıların tanrısı gibi isimlerle adlandırılsın, çoğu politeist inançta bir “baş tanrı” bulunmaktadır. Politeist toplumların tarih perdesinde uzun bir süre boyunca var olmasıyla diğer toplumların kültürlerinde de politeizm etkileri görülmüş ve bazı gelenekler bu toplumlardan miras kalarak günümüze ulaşmıştır.

Politeist dinlerin neredeyse tamamında, tanrılara bazı belirgin özellikler verilmiş ve bu karakterler kapsamlı hikayelerle desteklenmiştir. Bireysel yeteneği birbirinden farklı olan tanrıların karakterleri de birbirinden oldukça farklıdır. Politeist inanışlarda yer alan çok tanrılı sistemde her tanrının belirli bir misyonu olabilir ve bu misyon doğrultusunda hareketler sergileyebilir. 12 tanrılı Antik Yunan inancından sayısız tanrılı politeist inanışlara genel olarak bu tür dinlerde her tanrıya belirli bir görev verilmiş olduğuna ve tanrıların da bu doğrultuda hareket ettiğine inanılır.

Bir Cevap Yazın