Milli Güvenlik Kurulu kimdir? Görevleri nelerdir?

mgk-toplantısı.jpgMilli güvenlik kurulu ilk kez 1961 Anayasasında düzenlenmiştir ve anayasal bir kuruluştur.1961 Anayasasına göre‘ M.G. K. devletin uyguladığı milli güvenlik stratejilerinin tayin ve tespiti, kararların alınması ve uygulamadaki koordinasyonun sağlanması gibi devlet siyasi konuları hakkında görüşünü Bakanlar Kuruluna bildirmesi gereken, yardımcı bir kuruluştur.

Bakanlar kurulu da bu değerlendirmeleri öncelikli olarak dikkate alır.ʼʼ ifadesi yer almaktadır. 1961 anayasasında yapılan 2001 değişikliğine göre; ʻʻ Milli Güvenlik Kurulu, ülkenin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı, toplum güvenliği ve huzuru konularında zorunlu gördüğü tedbir kararları, Bakanlar Kurulunca değerlendirilir. ʼʼ olarak düzenlenmiştir.

Yine 2001 değişikliğine göre MGK üyeleri arasında Başbakan Yardımcıları ve Adalet Bakanı da dâhil edilmiştir.Milli güvenlik sekreteri, kurulun olağan üyesi değildir.2003 tarihinden önce, M.G. K. Genel Sekreterinin sadece asker kişiler arasından seçilerek atanabilmekteydi. 2003 tarihinde yapılan Kanun değişikliğinde artık M.G. K. Genel Sekreteri hem asker, hem sivil kişilerden atabilmektedir. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır. Eğer Genel Sekreter, silahlı kuvvet mensupları arasından seçilecekse, Genelkurmay başkanının olumlu görüşü alınmak zorundadır. M.G. K Genel Sekreteri, Başbakana bağlı olarak görev yapar.

Milli Güvenlik Kurulunun görevleri;

  • Milli Güvenlik politikalarının belirlenip uygulanması hakkındaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirmek,
  • Milli Güvenlik siyaseti doğrultusundaki hedeflerin ve milli programların gerçekleştirilmesine ilişkin alınan tedbirler hakkında görüş bildirmek,
  •  Olağanüstü hal, savaş ve sıkıyönetim ilanı için görüş bildirmek, devletin varlığı ve bütünlüğü, anayasal düzenin korunması, milli birlik sağlanması hususlarında görüş bildirmek,
  •  Millî Güvenlik kapsamı içerisine giren herhangi bir konuda ve milletlerarası antlaşmalarda, Bakanlar Kuruluna görüş bildirmektir.

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanır. Cumhurbaşkanı olmadığı durumlarda, kurula Başbakan başkanlık eder. Başbakan, Başbakan Yardımcıları, Genelkurmay Başkanı, Adalet Bakanı, Milli Savunma, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Kara-Deniz-Hava Komutanları ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından oluşur. Kurul iki ayda bir,çok gizli olarak toplanır. Gündemleri Cumhurbaşkanı belirler ve kararlar çoğunluk hesabına göre alınır. Gündem dolayısıyla toplantıya çağrılan Bakanlar kurula katılabilir, fakat oylamaya katılamazlar.

 

 

Bir Cevap Yazın