Memurların yetiştirilmesi nasıl olur?

Ülkemizde devlet dairelerinde çalışmakta olan personelin mesleki eğitim, genel kültür, kurum ve çevresi arasındaki ilişkileri geliştirme konularında yetiştirilmesi insan kaynaklarının en önemli korularından biridir.
Devlet memurları Kanunu, 214 ve 218. Maddelerinde memurların yetiştirilmesine ilişkin temel esaslar düzenlenmiştir. Devlet memurları Kanunu’na göre devlet memurlarının istendik yönde yetişmelerini sağlamak, verimliliğini daha bir artırmak ve daha ileri ki görevlere hazırlamak amacı ile uygulanacak hizmet içi eğitim Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili devlet kurumları ile birlikte hazırlanacak yönetmelikler kapsamında yürütülmektedir. aaa

Her kurumda yetiştirme işlemlerini düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmek ile görevli bir eğitim birimini bulunmaktadır. Ayrıca Devlet memurları Kanunu hizmet içi eğitime yön vermek için “devlet memurları eğitim planı” hazırlanmasını öngörmüştür. Eğitim planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yol gösterme, motivasyonu sağlama ve eğitim faaliyetlerini gereği gibi denetleme görevini de Devlet Personel Başkanlığı yerine getirmektedir. Memurlar yurt içinde olduğu yurt dışındaki görevler içinde yetiştirilmektedirler.
Kamu personelinin hizmete girmeden daha önce okullarda genel ve mesleki açıdan eğitilmelerine ”genel eğitim”, hizmete başladıktan sonra “hizmet içi eğitim” ya da yetiştirme denilmektedir. Hizmet içi eğitim hizmete başladıktan sonra, hizmetin değişik aşamalarında ve zamanlarda belirli bir eğitim planı ve programı çerçevesinde personelin mesleki açıdan geliştirilmesi sağlamaya yöneliktir.

Daha önceleri personelin yetiştirilmesi kurumlar tarafından en çok ihmal edilen bir konu idi.. Personele eğitimine bakış açıları son derece olumsuz olduğundan dolayı bu konuda herhangi bir kaynak ayrılmamakta idi. Şimdilerde ise hemen hemen dünyanın her yerinde gerek kamuda olsun ve gerekse özel sektörde olsun personelin yetiştirilmesine büyük kaynaklar ayrılmaktadır. Personel rekabet üstünlüğünü sağlayan önemli bir faktör olarak görülmektedir.

Personelin seçimi genel yetenek, beceri ve bilgileri ölçme esasına dayalı olduğundan dolayı memurların işe girdikten sonra hizmet içi eğitimleri kaçınılmaz olmaktadır. Ayrıca teknik açıdan yaşanmakta olan hızlı gelişmelerin meydana getirdiği ihtiyaçlar yine hizmet içi eğitimi zorunlu kılmaktadır. Teknolojik gelişmeler iş hayatında sürekli olarak değişikliklere sebep olmakta olup uygulamakta olan bir çok bilgi, teknik ve yöntemler zaman içerisinde geçersiz olmaktadır.

Personeller bazı bilgi ve becerileri hizmete başlayınca öğrenmektedirler. Mesela, polislik, gümrük memurluğu, kaymakamlık vs mesleklerde bunu daha sık görmekteyiz.
Ayrıca kamu kurumlarında çalışmakta olanlar kendileri sürekli olarak yenilemek istemektedirler. Personelin kendini yetiştirme ve daha üst kademelerde görev alma isteği hizmet içi eğitimi gerektiren diğer önemli bir husustur.
Hizmet içi eğitim diğer bir ifade ile iş başında bir eğitimdir. Bu eğitimde personeller amirlerinin gözetimi ve denetimi altında işlerini yaparak ve tecrübe ederek daha iyi öğrenebilmektedirler.

Personellerin tabi olduğu hizmet içi eğitim bazı aşamalardan oluşmaktadır. İlk aşama personelin hangi eğitime ihtiyaç duyduğunun tespit edilmesidir. İkinci aşama ilgili eğitim programının düzenlenmesidir. Üçüncü aşama ise söz konusu programın uygulanmasıdır. Son aşama da ölçme ve değerlendirmenin yapılmasıdır.

Hizmet içi eğitimler daha çok şu üç konu etrafında gerçekleştirilmektedir:
1- Mesleki yeterlilik eğitimi
2- Vizyon-düşünce eğitimi
3- Değerler ve ilkeler eğitimi

Bu hizmet içi eğitim konuları personelin mesleki, fikri, etik ve vizyon ile ilgili anlayışlarını, değerlerini ve becerilerini geliştirmeye yöneliktir.

Hizmet içi eğitimde şu yöntemler kullanılmaktadır:
1- Uzman bir kişinin gözetiminde yapılan eğitim
2- Spesifik konuları içeren seminer veya konferanslar
3- İş rotasyonu
4- Vaka analizleri yöntemi
5- Sınıf ortamında yapılan eğitimler

Bir Cevap Yazın