Katolik Kilisesi nedir?

Katolikler Hıristiyan kökenli gruplar arasında en kalabalık olan gruptur. Dini liderleri Roma başpiskoposu yani papadır. Köken olarak Yunanca katholikos sözcüğünden türeyen Katolik sözcüğü evrensel anmasına gelmektedir. Katolikler havarilerin önderi ve ilk Roma Piskoposu Aziz Petrus’un izleyicisi olan ve en eski Hıristiyan topluluğudur.kk
Hıristiyan dinine göre Tanrı özünde üç kişiyi yani baba, oğlu ve kutsal ruhu barındırmaktadır. Buna Hıristiyanlar üçleme adını vermişlerdir. Tanrı’nın yaratıcılığını Baba, dünyaya gelişini Oğul, yani İsa simgelemekte idi. Yaşamları süresince insanların yanından ayrılmayan ruh ise Tanrı’nın kutsal ruhudur.

Katolik kilisesi izleyicilerinin yedi kutsama ayinine uymalarını emretmektedir. Bunlardan en önemlileri vaftiz ve şükran ayini diğer ifadeyle komünyondur. Bu ayinlerde papaz mihrapta durur ve İsa’nın ölümünden bir gün önce, son akşam yemeğinde yaptıklarını ve söylemiş olduklarını tekrarlar. Komünyon, eski Ahit’ten kaynaklanan bir Musevi geleneğinden gelmektedir. Katolik kilisesi üyeleri tarafından Tanrı’ya teşekkür etmek ve iyiliklerini ifade etmek için yapılmaktadır. Katoliklere göre mihrabın üzerindeki ekmek ve şarap İsa’nın gerçek varlığını göstermektedir. İsa, tanrı ile insanoğlu arasında aracılık yapmak için sunulmuştur. Asırlar boyunca Latince yapılan ayinler günümüzde kiliseye gelenlerin kendi dilerince yapılmaktadır. Mihrabın üzerinde, küçük bir kutu içinde kutsanmış ekmeğin bir parçası bulunmaktadır. Yanında İsa’nın varlığını belirtmek için gece gündüz bir mum yanmaktadır. Katolik kiliselerinin çoğunda içinde vaftiz kurması bulunmaktadır. Günahlardan arındırma töreni olan vaftiz, aynı zamanda Tanrı’nın krallığına kabule dilişin kutsanmasıdır. Katolik aileler, iyiyi kötüden ayırt edecek yaşa geldiğini düşündükleri çocuklarını ilk komünyona hazırlarlar.bunu için özel giysileri ile kiliseye getirilen çocuklar vaftiz edilmektedirler.

Katoliklerin her hafta Pazar ayinine ve altı büyük yortuya katılmaları mecburidir. Komünyon ayinine katılmadan önce kendilerini rahatsız eden günahlarını, günah çıkarma hücresinde, rahibe özel olarak anlatmaktadırlar. Burası, rahip ile günah çıkaran arasında bir perdenin bulunduğu tahtadan yapılmış bir bölmedir. Katolikler, günah çıkararak günahlarından arındıklarına inanmaktadırlar.

Katolik kilisesinde daha çok kilisenin koruyucu azizinin heykeli ile İsa’nın çektiği acıları ve ölümünü gösteren resimler bulunmaktadır. Katolikler bilhassa Paskalya öncesindeki büyük perhiz haftalarında “haçın durakları” adı verilen bu simgeler önünde İsa için dua ederler. Paskalya, Hıristiyanların İsa’nın çarmıha gerilişini ve tekrar dirilişini andıkları bir bayramdır.

Her Katolik Kilisesi’nde mutlaka bir Meryem Ana heykeli bulunmaktadır. Katolik öğretide Meryem’in günahsız olarak doğduğuna ve öldüğünde cennete gittiğine inanılmaktadır.

Ayrıca Katolikler bir insanın ruhunun Tanrı’ya ulaşmadan önce günahlarından arındığı bir yer veya durum olan arafta kaldığına ve yaşayanların dualarının bu kişinin ruhunun kurtuluşa yardımcı olacağına inanmaktadırlar. Tanrı’nın iradesine karşı gelen kişilerin sonsuza dek cehennemde kalacağı ve Tanrı’ya hiçbir zaman ulaşamayacağına inanılmakta idi.

İlk zamanlarda Hıristiyanlıkta merkezi bir yönetim söz konusu değildi. Önemli karalar genel konsillerde alınırdı. M.S 1054 yılında Katolik kilisesi doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Ortaçağda kilise Batı Avrupa’da çok güçlenmiş ve zenginleşmiştir. 16 ve 17. Asırlarda kiliseye karşı protestolar artmıştır. Buradan kopan bir grup kendilerine Protestan adını verdiler. İskandinavya, Hollanda, İsviçre, İngiltere, Almanya’nın çok büyük bir bölümü Protestan olmuştur. !6. asırdaki reform hareketi kilisenin kendisine çeki düzen vermesini sağlamıştır. Katolik kilisesinin geçirdiği en önemli değişim 1960 yılında olmuştur.1962 yılında bir toplantı yapılmış ve bu toplantının ardından reformlar yapılmıştır.

Bir Cevap Yazın