Hz. Muhammed’in soyu nereden gelmektedir?

Hz. Muhammed Mekke’de oturmakta olan Kureyş kabilesinin Haşimoğulları koluna mensuptur. Soyu Kureyş bin Malik yolu ile Hz. İbrahim’in torunlarından Adnan’a kadar uzanmaktadır. Babası Abdullah bin Abdülmuttalib , dedes, Abdülmuttalib bin Haşim, büyük dedesi Haşim bin Abdümenaf babaannesi ise Fatıma bint Amr’dır.

Haşimoğullarının atası ve aynı zamanda Hz. Muhammed’in büyük dedesi olan Haşim’in asıl adı Amr idi. Mekkede kıtlık yaşandığı bir senede Suriye’den somun getirip ufalayarak tirit yaptırmış olduğundan dolayı kendisine “ ufalayan” anlamına gelen Haşim adı verilmiş ve bundan sonra bu isim ile anılmıştır. Daha önce de görüldüğü gibi Kureyş kabilesinin yaz ve kış seyahatlerini ilk olarak tertipleyen ve adet haline getiren odur. Kendi zamanında , rifade ve sikaye görevlerini ifa etmiştir. Bir ticaret seyahati için Suriye’ye giderken uğramış olduğu Medine’de Adiy bin Neccaroğullarından Selma bint Amr ile evlenmiştir. Bu evlilikten Hz. Muhammed’in dedesi olan Şeybe ( Abdülmuttalib) dünyaya gelmiştir. Haşim bir ticari seyahat sırasında Gazze’de vefat etmiş ve oraya defnedildi.
Haşim’in Hz. Muhammed’in dedesi Abdülmuttalib’in de aralarında bulunduğu beş oğlu ve beş kızı bulunuyordu.

Abdülmuttalib, sekiz yaşına kadar Medine’de annesinin yanında kalmıştır. Haşim’in ölümü üzerine kardeşi Muttalib, Medine’ye gelip Abdülmuttalib’in annesi Selma bint Amr’ın iznini alarak yeğenini Mekke’ye götürmüştür. Şehre girer iken Muttalib’in devesinin terkisinde bulunan çocuğu gören Mekkeliler onu kölesi sanarak kendisine Abdülmuttalib demişler ve o günden sonra Abdülmuttalib olarak anılmıştır. Muttalib’in onu kölesi olarak tanıttığı da çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Abdülmuttalib kendi zamanında Haşimoğullarının başkanı idi. Hacıların su ve yemek gereksinimlerini karşılama görevlerini yürütmekteydi. Bu görev babasından kendisine miras kalmıştır.
Hz. Muhammed’in babası Abdullah Abdülmuttalib’in oğullarından biridir. Abdullah’ın başındaki geçmiş olan e önemli olay babasının onu kurban etmek istemesidir. Zemzem kuyusunu kazdığı sırada Abdülmuttalib’in Haris’ten başka oğlu yoktu. Bu nedenden dolayı Kureyş kabilesinin önde gelen kişileri tarafından rahatsız ediliyormuş. Savunmasız kalması üzerine kendisini destekleyecek on oğlu olduğu takdirde birisini kurban edeceğine dair adak adamıştır. On oğlu dünyaya gelince bunlardan birini kurban etmeye karar vermiştir. Kurban adayını belirlemek için çekilen kura başlangıçta Hz. Muhammed’in babası Abdullah’a çıkmış. Fakat deve sayısı artırılarak çekilen kura sonucunda Abdullah’ın yerine yüz deve kurban edilmiştir.

Hz. Muhammed2in amcaları ve halalarına gelince, amcaları arasında Haris, Zübeyr, Ebu Talib, Ebu Leheb, Hamza ve Abbas en meşhur olanlarıdır. Bunlardan Haris ve Zübeyr İslam’dan daha önce vefat etmiş, diğerleri ise İslam’ın doğuşundan sonra vefat etmişlerdir. İslam dönemine yetişenlerden Ebu Leheb ve Ebu Talib İslam’ı kabul etmez iken Hamza ve Abbas Müslüman olmuşlardır. Haşimoğulları, Abdülmuttalib’in dört oğluna yani Abbas, Ebu Talib, Haris ve Ebu Leheb’e nispetle sırası ile Abbasiler, Talibiler, Harisiler ve Lehebilerden oluşmuştur. Abdülmuttalib’in diğer oğlu ve Hz. Muhammed2in babası Abdulla’ın nesli Hz. Muhammed’in kızı Fatıma ile devam etmiştir. Hz. Hamza’nın üç oğlu ve bir kızı olmuş ise de daha sonraki zamanlarda nesli devam etmemiştir. Hz. Muhammed’in Beyza, Atike, Erva, Berre, Safiye ve Ümeyye isminde halaları bulunmakta idi.

Hz. Muhammed’in annesi Kureyş kabilesinin Zühreoğulları koluna mensup olan Amine bint Vehb’dir. Abdullah evlilik çağına geldiğinde babasının girişimi ile Amine ile evlendirilmiştir. Abdullah evlendikten birkaç ay sonra ticaret için Suriye’ye gitmiş ve dönüşte hastalanıp vefat etmiştir. Babası öldüğünde Hz. Muhammed henüz doğmamıştı.

Bir Cevap Yazın