Analitik düşünce nedir?

analitik düşünce20. yüzyılın başlarından itibaren felsefenin birçok dalıyla etkileşim haline giren ve bu sebeple anlamı da gelişen analitik düşünce, dönemin felsefi düşüncelerinin büyük bir bölümünü reddederek İngiltere ve İskandinav coğrafyasında yaygın hale gelmiştir. Anglosakson coğrafyada dil felsefesinde yaşanan gelişimi tanımlamak için kullanılan analitik felsefe kavramı, mantıkçı pozitivizmin de fikirlerini ifade etmek için kullanılır. Cambridge analizi, Oxford felsefesi, mantıkçı analiz ve felsefi analiz gibi isimlerle de anıldığı için analitik felsefenin tek bir coğrafya ya da tek bir konuyla alakalı olduğunu söylemek oldukça güçtür.

Kuzey İskandinav ülkeleri ile İngilizce konuşan milletler arasında 1900’lerin başlarından itibaren yaygın hale gelen analitik felsefe, Bertnard Russell ve Moore ile birlikte anılır. Alman matematikçi Frege, Ludwig Wittgenstein, Kurt Gödel, Otto Neurath ve Nelson Goodman gibi isimler de takip eden süreç içinde analitik düşüncenin gelişmesini ve Avrupa geneline kabul görmesini sağlamıştır. Moore ve Russell’ın dünya çapında tanınan Cambridge Üniversitesi mezunu olması, analitik felsefenin “Cambridge analizi” olarak da anılmasına neden olmuştur. Günümüzde analitik düşünce kavrama büyük çoğunlukla bir ideoloji ya da öğreti olmaktan ziyade, bir felsefe metodu olarak kullanılmaktadır.

analitik felsefeLinguistik felsefe, dil felsefesi ve metafizik etkileşimli felsefe branşlarında da metot olarak kullanılan analitik düşünce, mantık çerçevesinde felsefi konulara yaklaşma ve akıl yürüterek önermeleri ele alma gibi konularda kullanılmaktadır. Analiz ve rasyonel düşünceyi temele oturtan analitik düşünce, kanıtlara da büyük önem vermektedir. Bu sebeple varsayımların kanıta dayalı olduğu takdirde tutarlı olabileceğinin simgesi haline gelen analitik düşünce, belirsizliğin engellenmesi için ayrıntıların da titizlikle incelenmesi gerektiğini savunmaktadır. Ayrıntıcı ve kanıta dayalı yaklaşımı sebebiyle rasyonel düşüncenin hakim olduğu pek çok felsefe ekolünde kabul gören analitik düşünce, detaycı tutumu ile birçok filozof ve araştırmacı tarafından benimsenmiştir.

Analitik felsefe uzun süre boyunca herhangi bir ideoloji ve siyaset felsefesi ile ilişki olmamış ancak özellikle 1950’lerden sonra serbest pazar ekonomilerinin felsefi yaklaşımlarla yorumlanması esnasında ön plana çıkmıştır. Analitik Marxizm olarak bilinen yeni bir felsefe ekolünün de ortaya çıkmasında etkili olan analitik düşünce, Oxford filozoflarından biri olan Cohen tarafından Karl Marx’ın düşüncelerine de uyarlanmıştır. Analitik düşünce günümüzde birçok felsefe okulunun geleneği haline gelmiştir. 21. yüzyılda farklı felsefe akımlarıyla birlikte anılmaya devam etmekte ancak yine de genel olarak bir felsefe metodu olarak görülmektedir. Mantık gelişimini ilk planda tutan analitik düşünce, mantığa kendine özgü bir yorum getirerek felsefeye önemli bir katkı sağlamıştır.

Bir Cevap Yazın