Zammı sure nedir?

zammı sureNamaz kılınırken Fatiha’dan sonra okunan, kısa surelere zammı sure denir. Zammı sure olarak genellikle Kuran ı Kerim’in son kısmında olan, kısa sureler okunmaktadır. Yeterli kadar ezberi olan herkes Kuran ı Kerim’in diğer surelerinde olan ayetlerle de namazı kılabilir. Fakat okuduğu ayet en az 3 ayet olmalıdır ve diğer rekâtlarında kalınan yerden devam etmelidir. Namaz rekâtlarının arasında sıraya uymak sünnettir. Aslında üç ayet denilmesinden amaç kısa, kısa üç ayet uzunluğunda olmasıdır. 33 harf uzunluğundaki bir ayet tek rekât namaz için yeterlidir. Ayetel Kürsü üç ayet değildir, fakat namaz rekâtlarında okunur.

Namaz kılarken okunan zammı sureler

Fatiha suresi:(Mekke’de inmiştir ve 7 ayettir)

Okunuşu:

Elhamdü lillahi Rabbil’alemin. Errahmanirrahıym. Maliki yevmiddin. İyyake na’budu ve iyyake nestain. İhtinas sıratal müstagım. Sıratellezine en amte Aleyhim ğayril mağbudu Aleyhim Veleddalin  (Amin)

Anlamı: Âlemlerin Rabbi Rahman ve Rahim ve din gününün sahibi olan Allah’a hamd olsun. Allah’ım biz yalnızca sana kulluk ederiz ve yalnızca senden yardım isteriz. Bizi doğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklara değil.

Fil Suresi: (Mekke’de inmiştir ve 5 ayettir.)

Okunuşu: Elem tera keyfe feala rabbüke bieshabil fiil. Elem yec al keyfehum fidatlil. Ve arsele aleyhim tayran ebabiil. Termihim bi hicaretim min siccil. Fece alehüm keasfim’ me-kül.

Anlamı: Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların oyun ve planlarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine (sürü sürü) ebabil kuşlarını gönderdi. Onlara pişirilen sertleşmiş balçık taşlarını atıyorlardı. Sonunda onları yenilmiş bir ekin yaprağı gibi kıldı.

Kureyş suresi: (Mekke’ de inmiştir ve 4 ayettir.)

Okunuşu: Li ilafi kurayşin. İlafihim rih leteşşita i vessayf. Felya’budu Rabbe hazel beyt. Ellezi ed a’mehum min cuin ve a’menehüm min havf.

Anlamı: Kureyş’i bir araya getirerek alıştırdığından dolayı, yaz kış yolculuğunda onları ısındıran ve yakınlaştırdığı için, bundan böyle o evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etmeliler. O Rab ki, kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emniyetli hale kavuşturdu.

Maun suresi:( Mekke’de inmiştir ve 7 ayettir)

Okunuşu: Era eytellezi yükezzibü biddin.Fe zalükellezi yedu’ul yetim. Vela yehuddu ala ta’amil miskin. Fe veylün lin müsallin. Ellezine hum yüraun. Ve yem ne’unel maun.

Anlamı: Ey Muhammed dini yalan sayanı gördün mü hiç? Öksüzü iten, yoksulu doyurmak için yanaşmayan  kimse işte odur. Vay o namaz kılanların haline ki: Onlar kıldıkları namazlardan gafildirler. Onlar gösteriş yapar. Onlar basit şeyleri (ödünç) bile vermezler.

Kevser suresi:(Mekke’de inmiştir ve 3 ayettir)

İnna a’ teyna kel kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnna şani eke hüvel ebter.

Anlamı: (Resulüm) Kuşkusuz biz sana kevseri verdik. Şimdi sen rabbine kulluk et ve Ona kurban kes. Asıl sonu kesik olan seni kötüleyen kişidir.

Kafirun suresi :(Mekke’de inmiştir ve 6 ayettir.)

Okunuşu: Kul ya ey eyyühel kafirun. La a’budu ma ta’budun. Ve la entüm abidune ma abud. Ve la ene abidüm ma a’bettüm. Vela entüm abidüne ma abüd. Leküm dini küm veliye din.

Anlamı: Ey Muhammed Deki: Ey inkarcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam, benim taptıklarıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Benim taptığıma sizler tapmıyorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim ise banadır.

Nasr suresi: (Medine’de inmiştir ve 3 ayettir.)

Okunuşu: İzaca enesrullahi vel feth. Vera eytannase yed hulune fii di nillahi efvaca. Fesebbih bi hamdi rabbike vestağfiruh.

Anlamı: Ey Muhammed Allah’ın yardımı ve zafer günü geldiğinde, insanların Allah’ın dinine akın akın girdiklerini görünce Rabbini övüp teşbih et. Ondan bağışlama dile, çünkü Allah tövbeleri daima kabul edendir.

Tebbet suresi: (Mekke’de inmiştir ve 5 ayettir)

Okunuşu: Tebbet yeda ebile hebin ve tebbe. Ma eğna anhü malühu vema keseb. Seyes la naran za teleheb. Vemra etühü hammaletel hatab. Fici diha hablun min mesed.

Anlamı: Ebu Leheb’in elleri kurusun ve kurudu da! Malı ve kazandığı kendisine hiç fayda etmedi. Alevli ateşe yaslanacaktır. Karısı da boynunda bir ip olduğu halde, ona odun taşıyacak.

İhlas suresi:(Mekke’de inmiştir ve 4 ayettir)

Okunuşu: Kul hüvallahü ehad. Allahussamed. Lem yelid velem yuled. Velem yekul lehu küfüven ehad.

Anlamı: Ey Muhammed Deki: O Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir şey  ona denk olamaz.

Felak suresi: (Mekke’de inmiştir ve 5 yettir.)

Okunuşu: Kul euzü birabbin felak. Min şerri ma halak. Vemin şerri ğasikın iza vegap. Ve mim şerrin neffasati fil ugad. Vemin şeri hasidin iza hased.

Anlamı: De ki: O sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden sana sığınırım. Karanlık basıp ortalığa çöktüğü zaman, gecenin şerrinden, düğümlere üfüren üfürükçünün şerrinden, haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sana sığınırım.

Nas suresi: (Medine’ de inmiştir ve 6 ayettir.)

Okunuşu: Kul euzü birabbin nas. Melikin nas. İlahinnas. Min şerril ves vasil hannas. Ellezi yu ves visu fi sudurinnas. Minel cinneti vennas.

Anlamı: Deki: Ben insanların Rabbine sığınırım. İnsanların hükümdarına, insanların ilahına sığınırım. O sinsice vesvese verenin şerrinden. Ki; insanların kalplerine vesvese verir. Gerek cinlerden, gerekse insanlardan dolayı.

Bir Cevap Yazın